தமிழ் 60’ஸ் நடிகர் S.A அசோகனின் மகனா இது? இவரும் பிரபல முன்னணி நடிகரா ?? இதோ யா ரென்று பார்த்தால் அ தி ர் ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!

பிர பல பழ ம்பெ ரும் முன் ன ணி நடி கர் எஸ். ஏ. அ சோக ன் ஒ ரு தமி ழ்த் தி ரை ப்பட நடிக ரா வார். இவர் பொ து வாக அ சோ கன் என் ற றிய ப்படு கி றார். தமி ழ்த் திரை ப்பட வுல கில் சிற ந்த வி ல்ல ன் நடிக ரா க அறி யப் பட்ட இ வர் ஒ ரு குணசி த்தி ர நடிக ருமா வா ர். த மிழ்த் திரை ப்ப டவு லகில் சிற ந்த வி ல் ல ன் நடிக ராக அறி ய ப்ப ட்ட இவ ர் ஒ ரு குண சித் திர நடி க ருமா வார்.

மு த ன்மு த லில் ஔ வை யார் எ ன்ற தமி ழ்த் திரை ப் படத் தில் அ றி முக மா னார். 1961 ஆம் ஆண் டில் வெ ளி யா ன க ப்ப லோ ட்டிய த மி ழன் திரை ப்பட த்தின் மூ லம் தி ரையு லகி ல் மு ன் னேற த் தொட ங்கி னார். 1960 மற் றும் 1970 களி ல் பெரு ம் பா லும் வி ல் ல ன் க தா பாத் திர ங்க ளி லே யே நடி த் தா லும் பல கு ண சித் திர வே டங் க ளி லும் ந டித் திரு க்கி றார்.

எஸ். ஏ. அசோ கன் 52ஆவது அக வை யி ல் மா ர டை ப் பா ல் கா ல மா னா ர். மூ ன்று ஆ ண் டு க ளி ன் பின்னர் இ வர து மனை வி மேரி ஞா னம் கா ல மா னா ர். இவ ர்க ளின் இர ண்டு மக ன் களில் அ ம ல் ராஜ் கா ல மா கி விட் டார். மற் றைய வர் வி ன்செ ன்ட் அ சோகன் தெ ன் னிந் திய த் திரைப் பட ங்க ளில் நடி த்து வரு கி றார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *