தளபதி விஜய்யின் மாமியாரை யாரும் பார்த்துள்ளீர்களா ?? இதோ சமூக இணையத்தில் வெளிவந்த புகைப்படத்தை பார்த்து அட இந்த பிரபலமா என்று ஷா க்கான ரசிகர்கள் ..!!!

தமிழ் சினி மாவி ல் முன் னணி நடி கர்க ளில் ஒரு வர் வி ஜய். இ வர் நடிப் பில் ச மீப த்தில் வெ ளிவந் த வாரிசு திரை ப்ப ட ம் கு டும்ப ரசிக ர்கள் மத்தி யில் ந ல்ல வர வே ற்பை பெற் றுள் ளது.வசூல் ரீதியா கவு ம் தமி ழ க த்தில் கட ந்த மூன் று நாட்க ளில் சுமார் ரூ. 40 கோடி வரை வசூ ல் செய்து ள் ளது.

நடிகர் வி ஜ ய்க் கும் அவர து மனை வி ச ங்கீதா விற்கும் வி வா க ரத்து ஆகிவி ட்டது என்று கி சுகி சுக்க ப்படுகிற து. ஆ னால், அது உண் மையி ல்லை எ ன்று அ தன் பின் தெரிய வந் தது.விஜய் யின் மா மனார், மா மியார்நடி கர் விஜ ய்க்கும், சங் கீதா விற்கும் கடந்த 1999ம் ஆண்டு தி ருமணம் நடை பெற்றது.

இ ந்நிலை யில், இவ ர்க ளுடைய திரும ண த்தில் எடுக் கப்ப ட்ட புகை ப்படம் ஒ ன்று வெளி யாகியு ள்ளதுஇ தில் சங்கீ தா தா ய், தந் தையும் நடி கர் விஜ ய் யின் மா ம னார், மாமி யா ரும் இருக் கிறார் கள். ரசி கர் கள் ப லரும் பா ர்த்தி ராத இ ந்த புகை ப்ப டம் தற் போது வைர லாகி வரு கிறது.

இதோ சமூக இணையத்தில் வெளியான அந்த புகைப்படம்..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *