தினமும் இந்த மாடு காலையில் துணிக்கடைக்கு வந்து செய்த கா ரியத் தை பார்த்து கிராம மக்களே அ திர் ச் சி அ டைந் தனர்…!! வை ரலாகும் வீடியோ ..!!

இந்த பசு தினந்தோறும் கடையை திறந்தவுடனே கடையில் வந்து படுத்துக்கொள்ளும் . இதோ தினந்தோறும் நடப்பது அதற்கான கரணம் என்னவென்று தெரிந்தால் அதிர்ச்சி ஆகிடுவீங்க . இந்த சம்பவம் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா மயிடுக்குற்ற சிலவுல நடக்குது . மைடுக்கூர் நகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சாய் ராம் கிளாத் ஷோரூம் கடை க்குள் நுழை யும் அ ந்தப் பசு க டையி ல் ஓடிக் கொ ண்டிரு க்கும் மின் விசிறி க்கு நே ராக தரை யில் அமர் ந் துவிடுகிறது. இ ர ண்டு மூன்று ம ணிநே ரம் கட ந்த பிறகு அங் கிருந்து சென் றுவி டுகிறது

அதற்க்கு கடை ளர் சொன்ன ப லை கேட்டு க டும் அ திர் ச் சியா ன கஸ்டமர் .ஒரு நாள் மலை வரும் பொது பசு மாடு வந்து போகும் இதை பார்த்து கடை உரி மை யாளர் விரட்டி யு ள்ளா ர் . அந்த மாடு அந்த கடையை விட்டு போவதில்லை என்று கஸ்டமரிடம் சொன்னார் . இதுகு றித்து இக்க டையின் உரிமை யாளர் பி.ஒபையா கூறுகையில், ”கட ந்த கோ டை கால த்தில் ஒரு நாள் இந்த ப் பசு க டைக்குள் நுழை ந்தது. மின் விசி றிக் காற் றில் இரண்டு மூன் று மணி நேரம் அமர்ந் துவிட்டு பின் னர் செ ன்று விட்டது.

இது வழ க்கமா கவே உள்ளது . ஆ னால் அந் த பசு வ ராத மு ன்னாள் க டைக்கு வியா பாரம் சரி யாக இருக்காது . அந்த பசு மாடு வந்ததுக்கு அப்புறம் தா ன் வியா பாரம் நன் றாக இ ருந் தது . ஆனால் எ தற் க்கா எப்படி வருகிறது என்று தெரியவில்லை .

அதற்க்கான விடியோவை நீங்களே பாருங்க வியந்து போயிடுவீங்க இந்த விடியோவில் குறைகள் , சந்தேகங்கள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரியப்படுத்தவும் . நன்றி ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *