தி டீரெ ன்று ம ர் ம மான முறையில் பிரபல நடிகரின் வீட்டில் ஏற்பட்ட ம ர ண ம் .. தீ வி ர வி சா ர ணை யில் பொ லி ஸா ர் !! க டு ம் அ தி ர் ச்சி யி ல் ரசிகர்கள் ..!!!

பிர பல மலை யா ள நடி கரா ன து ல் கர் சல் மா ன் த மிழ் பட ங்க ளி லும் நடி து வருகி றார். இவ ர் ம லை யாள சி னி மாவில் மு ன் னணி நடி க ராக இ ருக் கும் மம் மூட் டியின் மகனா வா .துல் கர் சல் மான் பட ங்க ளு க்கு இ ளை ஞர் கள் மத் தி யில் ந ல்ல வர வே ற்பு உள்ள து . அந் த வ கையி ல் அண் மை யில் வெ ளி யான சீதா ரா ம் தி ரை ப்படம்

அவரின் திரை த் துறைக்கு தி ருப்புமு னையாக அமை ந் தது.துல் கர் சல் மான் வீட் டின் வ டபழ னி யை ச் சே ர்ந் த பா ஸ்க ர் என் ற கார் ஓட் டுந ர் ஒரு வர் ம ர்ம மான மு றை யில் உ யி ரிழ ந்து ள் ளா ர்.இன்று து ல் ர் சல் மா னை வி மா ன நிலை யத் திற் கு அ ழை த்துச் வர வுள் ளதா ல் நே ற் று இர வு பீ ட்சா ம ற்று ம் கோ க் என் பவற் றை ஒன் லை னில் ஒர்டர் செய்து சாப் ட்டு விட்டு வீட் டி லேயே தங் கி யுள் ளார்.

உற ங் கிக் கொ ண்டி ரு ந்த பா ஸ்க ருக் கு மூ ச் சு த் தி ண ர ல் ஏற் பட் டு ம ய ங் கி வி ழுந்து ள்ளா ர்.பா ஸ்க ரை மீட் டு அ ரு கில் இரு ந்த ம ருத் துவ ம னை கு அ ழை த்துச் செ ன் று ள் ளனர். அவ ரை ப ரி சோ தி த்த ம ரு த்து வ ர் கள் அவர் ஏ ற்க ன வே இ ற ந் து விட் டதாக தெ ரிவி த்து ள்ளன ர்.இ ச்சம் பவத் தை தொ டர்ந் து பொ லிஸா ர் வ ழக் கு ப் ப திவு செ ய் து ம ர ண த்தி ற்கான கா ரணம் எ ன்ன என் பதை பொ லி ஸா ர் வி சா ர செ ய் து வ கி ன் றன ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.