தி டீ ரெ ன்று முன்னனி பிரபலம் ம ர ணம் .. வெளியான செய்தியை கேட்டு ஆ ழ் ந்த இர கங்க ளை தெரிவித்து வரும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

சினிமா துறை யில் தற் போது அடி க்கடி மர ண செய்தி கள் வந்து கொ ண்டே தான் இருக்கி றது . பிர பல நடி கர் , நடிகை கள் , இயக்கு ன ர்கள் , தயாரி ப்பாளர் கள் என பலர் இற ப்பு செய்தி தற் போ து அதி கமாகி இருக் கி றது . தற் போது ஒரு பிரப லம் மா ரடை ப்பால் மரணம டைந்து இருக் கி றார் . அனை த் து பிரபல ங்க ளும் வரு த்தத் தில் இரு ந்து வருகி ன்ற னர்.

அவர் வேறு யா ரும் இல் லை தயா ரிப் பா ளர் முரளி தரன் தான் . இவர் லட் சுமி மூவி மேக் கர் என்ற தயாரி ப் பு நிறு வனத்தி ன் உரிமை யா ளர் . பக வதி , அன் பே சிவம் , புதுப் பேட் டை , சிலம் பாட்ட ம் உள்ளி ட்ட பல பட ங்களை தயா ரித்து நிறு வனம் தான் லட்சு மி மூவி மேக்க ர் . இந்த நிறு வனத் தின் உரிமை யாளர் தான் இவர்.

தற்போ து இவ ர் திடீர் மா ரடை ப்பால் மர ணம் அடைந்தி ருக்கி றார் . இவரு க்கு வயது 6 6 . தமிழ் சினி மாவி ன் முன்ன ணி நடிக ர்க ளாக இருக் கும் விஜய காந்த் , கமல் , பிரபு , சூர்யா போ ன்ற பல தமிழ் சினி மாவின் முன்ன ணி நடிகர்க ளுடன் பணியா ற்றி இ ருக் கிறார் .

இவர் சூர்யா வுடன் உன் னை நினை த்து , விஜ யுடன் பிரிய முடன் , பக வதி போ ன்ற படங் களை யும் இவர் தயா ரித்தி ருக் கிறா ர் . இவ ரது திடீர் மர ணம் திரை த்துறை யில் ப லரை அதிர் ச்சியா க வை த்திரு க்கிறது . பல ரும் தற் போது இவர் இற ப்பிற்கு தங்க ளது வ ருத்த த்தை தெ ரிவித் து க் கொண் டிருக் கின் றனர்.

இந்த செ ய்தி தற் போது இ ணை ய த்தில் வைர லாகி பல ரும் தங் களது இரங்க ல்களை அவ ருக்கு தெரி வித்து கொண் டு இரு க்கின் ற னர். தற் போது அதிக மாகி இற ப்பு செய்தி கள் வரும் நிலை யில் இவ ரது இறப் பும் திரை துறை யில் சற்று அதிர் ச்சி யை ஏற்ப டுத்தி யிருக் கிறது என் பது குறிப்பி டத்தக்க து.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed