தீ டி ரெ ன் று முக்கிய பிரபலம் ம ர ணம் .. கத றிய லு ம் குடும்பத்தினர் .. சோ கத் தில் வா டும் பிரபலங்கள் ..!!

ம கா கவி பா ரதி யா ரின் பே த்தி க விஞர் ல லி தா பா ர தி இ ன் று கா ல மா னார். இ ந் நி லை யில் அ வ ரது ம றை வி ற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் இ ர ங் க ல் தெ ரி வி த்து உ ள் ளார். ல லி தா பா ர தி யி ன் ம றை வா ல் வா டு ம் உறவி னர்க ளு க்கும், தமி ழ் ஆ ர்வல ர்க ளு க்கும் ஆ ழ் ந் த இ ர ங் க ல் எ ன அவ ர் தெ ரிவி த்துள் ளார்.

த லைசி ற ந்த தமிழ்க் குடு ம்ப த்தின் மூ த் த உறுப்பி னர்க ளுள் ஒருவ ரான லலி தா பா ரதி அ வர்க ளி ன் ம றை வா ல் வா டும் அ வ ர் தம் உற வி னர் கள், தமி ழார்வ லர்க ள் உள் ளிட் டோ ர்க்கு என து ஆ ழ் ந்த இர ங்க லையும் ஆ றுத லையு ம் தெ ரிவி த் துக் கொ ள் கிறேன் ” என்று குறிப் பி ட்டுள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed