தீ டீ ரெ ன்று மார டை ப்பா ல் உ யி ரிழ ந்த முன்னணி இயக்குனர்..!! சோ க த் தில் க த றும் ரசிகர்களும் திரையுலகம்..!!

கடந்த, சில மாத ங்களாக ஏரா ளமான திரைப்பி ரபல ங்கள் உ யிரிழ ந்து வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் சற்று முன் பிரபல கலை இயக்குனராக பணியாற்றி வந்த சந்தானம் என்பவர் மா ர டை ப் பு கார ணமாக உயி ரிழ ந்துள் ளார். இந்த தகவலை அறிந்த பல திரைப்ப டங்கள் திருமுறை அதி ர்ச்சி யில் ஆழ்து ள்ளா ர்கள்.

பொதுவாக ஒரு சில திரைப்ப டங்கள் வெற்றி பெ றாமல் போயி ருந்த து கூட சில கால ங்கள் கழி த்து கூட அந்த திரை ப்படம் பெரிய அளவில் கொண் டாடப்ப டும். அந்த வகையில் ஆயிர த்தில் ஒருவன் திரை ப்படம் ஒன்று. இந்த திரைப்ப டத்தில் கலை இயக்குனராக பணியா ற்றி வந்தவர் தான் சந்தானம்.

அந்த தி ரைப் பட த்திற்கு பிறகு தெ ய்வத்தி ருமகள், ச ர்க்கா ர், தர்பார் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிக ர்களின் திரைப்ப டங்களில் கலை இயக்கு னராக பணியா ற்றி உள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் பிரபல இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் திரைப்ப டங்களில் சமீப காலமாக அதிகமாக பணி யாற்றி உள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.இப்படி ஒரு நிலையில் இறுதியாக இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் தயாரிப்பில்

நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் நடிப்பில் உருவாகும் 1947 என்ற ஒரு திரைப்ப டத்தில் கலை இயக்குனராக பணியாற்றி வருகி ன்றார்.அந்த வகையில் கலை இயக்குனர் சந்தானம் தி டீ ர் மா ர டை ப் பு கார ணமாக உயி ரி லிரு ந்து உள்ள சம் பவ ம் தற்போது திரையு லகில் பெரும் ஒரு அதி ர்ச்சி யாக ஏற்ப டுத்துள் ளது. மேலும், இவரது ம றை வி ற் கு பல திரைப்பிரப லங்கள் இர ங்க ல் தெரிவி த்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed