நடிகர் அர்ஜுனின் இரண்டாவது மகளை யாரும் பார்த்துள்ளீர்களா !! அட இவங்களும் ஒரு நடிகையா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!! பிரப ல முன்ன ணி நடி க ரான அர் ஜூன் பு கழ் பெ ற்ற தென் னிந்தியத் திரை ப்பட ந டிகரும் இயக் குனரும் ஆ ர். இவரது தந் தை ஜே. சி. ராம சாமி சக்தி பிர சாத் ஒரு முன் னாள் புகழ் பெற்ற கன் னடத் திரை ப்பட ந டிகர் ஆ வார். அர் ஜூன் த மிழ், தெ லுங்கு, கன் னடம், மலை யாளம், மற்றும் இந்தி ஆ கிய மொ ழித் தி ரைப் படங் களில் நடித்துள்ளார்.

அர் ஜூன் தமி ழ், தெ லுங்கு, கன் னடம், ம லை யாளம், ம ற் றும் இ ந்தி ஆ கிய மொ ழித் தி ரைப் படங்க ளில் நடித் துள்ளார். இவ ர் அதி கமா ன சண் டைக் கா ட்சித் தி ரைப் படங்க ளில் நடி த்த தால், இவ ரு க்கு “ஆ க்சன் கிங்” எ னும் பட் டம் இர சிகர்க ளால் வழங் கப் ட்டது. இ வர் கரா த்தே சண் டைக் கலை யில் கரு ப்புப் ப ட்டி பெற் றுள் ளார். த மிழ் சினி மாவி ல் ஆக்ஷ ன் காட் சி கள் மூலம் தன க்கெ ன்று த னி பாணி யை அமை த்துக் கொ ண்டு

ஆக் ஷன் கி ங் எ ன்ற பெ யர் எ டுத்த வர் ந டிகர் அர் ஜுன்.இவ ர் நடி ப்பி ல் சமீப கா லமா க வெ ளிவந்த ஹீரோ, இரு ம்புத் திரை ஆகி ய பட ங்க ள் மக் கள் ம த்தி யில் ந ல்ல வர வே ற்பை பெற்றது.சில மா த ங்க ளுக்கு முன் ஜீ தமிழ் தொலை க்கா ட்சி யில் ஒளி ப ரப் பா ன சர் வை வர் நிகழ் ச்சி யில் தொ கு ப்பா ளராக வும் கள மிற ங்கி, அசத் தினார்.

மேலும், தற் போது இவ ரு டைய நடிப் பில் இரு தி ரைப்ப டங் கள் பட ம் உரு வாகி வரு கிறது.

இந்த வீடியோவில் ஏதும் குறைகள் இருந்தல் வீடியோ ஓனரிடம் தெரியப்படுத்தவும் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *