நடிகர் சமுத்திரக்கனியின் மகனா இது .. அச்சு அசல் அப்பாவை போலவே இருக்காங்களே .. இதோ வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!!

சமு த்திர க்கனி தமிழ்த் திரை ப்பட இய க் குந ரும், நடி கரும், தொ லை க் காட்சி நா டக இய க்கு நரும் ஆவார்.த மிழ்த் தி ரை ப்பட இய க்குநரு ம், நடிகரும், தொலைக்காட்சி நாடக இய க்குந ரும் ஆவார்.இய க் குனர் கே. பாலச் சந் தரி டம் துணை இ யக்கு ன ரா க பணி யாற் றிய சமுத் திர க்கனி, 2003 ஆம் ஆ ண்டு வெளியா ன உ ன் னை சர ணடை த் தேன் என் கிற பட த்தின் மூலம் இ யக் குன ராக அறி மு க மானா ர்.

இவ ரது இய க்கத் தில் வெ ளியான முதல் பட த்தி ற்கே, சி றந் த க தைக் கான தமி ழ்நா டு ஸ் டேட் பி லிம் அவார்டு கி டை த்தது.இதை த்தொ ட ர்ந்து இ வர் இ யக் கத்தில், நடிகரும் இய க்கு னரு மான சசி கு மார் நடிப் பில் வெ ளி யான, ‘நா டோ டிகள்’ சூப் பர் ஹிட் வெற்றி பெ ற் றது. பின் னர் போ ராளி, நி மி ர்ந்து நில், அப்பா, வினோ தய சித் தம் என வித் தியா சமான கதை யம்சம் கொ ண்ட பட ங்க ளை இ யக் கி கோலிவு ட்டில் இய க்குன ராக ஜொ லி த்தா ர்.

நடிக ர் சமு த்தி ரக்கனி யின் ம கன் ஹ ரி வி னேஸ் வரன் சினி மா வில் அறி முகம் ஆ கி உ ள்ளா ர். இந்நி லையில், புத் தாண் டு வா ழ்த்து தெரி வி த்து தன து மகனு டன் எடுத் துக் கொ ண்ட புகை ப்பட த் தை ட்விட்டரில் பதிவு செய் துள் ளார்.

இ ந்த புகை ப் பட த்தை பார்த்த ரசிகர்கள் ப லரும், சமு த்திரக்கனி யின் மகன், அச் சு அசல் பார் ப்ப தற்கு அவ ரை போ லவே இரு க்கி றாரே எ ன்று கூ றி வரு கி றார் கள்.

இதோ சமூக இணையத்தில் வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *