நடிகர் சரத்குமார் தி டீ ரென ம ருத் துவம னையில் அனுமதி !! அ தி ர்ந்து போன திரையுலகம் .. க தறி அ ழுத ராதிகா ..!!

ந டி க ர் ச ர த் கு மா ர் அ ர சி யல் சி னி மா எ ன ஒ ரே நே ரத் தி ல் இ ர ண் டை யு ம் க வ னி த் து வ ரு கி றா ர். அ வ ர் த னி யாக ச ம த்து வ ம க் க ள் க ட் சி எ ன் ற அ ர சி ய ல் க ட் சி யை நி று வி ந ட த் தி வ ரு கி றா ர்.

அ தே நே ர த் தி ல் ப ட ங் க ளி லு ம் கு ண ச் சி த் தி ர வே ட ங் க ளி ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர். அ டு த் து அ வ ர் வா ரி சு ப ட த் தி ல் ஒ ரு மு க் கி ய ரோ லி ல் ந டி த் து இ ரு க் கி றா ர்.

இ ந் நி லை யி ல் தற் போ து சர த் குமா ருக்கு தி டீ ரெ ன உ ட ல் ந ல க் கு றை வு ஏ ற் ப ட் டு த னி யா ர் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ ட் மி ட் ஆ கி இரு க் கிறா ர் எ செ ய் தி வெ ளி யா கி ர சி க ர் க ளு க் கு க டு ம் அ தி ர் ச் சி கொ டு த் த து.

இ ந் நி லை யி ல் இ து ப ற் றி ச ர த் கு மா ர் த ர ப் பு வி ள க் க ம் கொ டு த் து இருக் கி ற து . வ ழ க் க மா ன ம ரு த் து வ ப ரி சோ த னை க் கா க தா ன் ச ர த் கு மா ர் ஹா ஸ் பி ட லி ல் அ ட் மிட் ஆ கி இரு க்கி றார். தற் போ து அ வர் பூ ரண ந லமு டன் சென் னை வ ந் து கொ ண்டி ருக் கிறா ர் எ ன தெ ரி வித்து இரு க்கி ன்றன ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *