நடிகர் சித்ரா லட்சுமணன் மனைவி பிரபல நடிகையா ?? அட இத்தனை நாளா இது தெரியமா போச்சே .. இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

நடி க ர் சித் ரா லட் சும ணன் தன து வாழ் க்கை ப யண த்தை பத் திரி க்கை யாள ராக தொட ங்கி னார். இ தை தொ டர் ந்து இ யக்கு னர் பாரதி ரா ஜாவுடன் இ ணை ந்து தி ரைத் துறை யில் கா லடி எ டுத்து வை த் தார். 1984ல் வெ ளிவ ந்த ‘புது மைப் பெண்’ எ ன்ற பட த்தில் பட த்தி ன் மூ லம் அறி முக மா னார். பி ன் னர் அவ ரது ச கோத ரர் சி த்ரா ரா மு உடன் இ ணை ந் இ ணை த யாரி ப்பா ள ராக ப ணி யாற் றி னார். இவர் தயா ரிப் பில் முதலில் வெளி வ ந்த ப டம் ‘மண் வா சனை’.

இந்த ப டம் வ ணிக ரீதியா க அந் த கால கட்ட த்தில் சூப்பர் டூப் பர் ஹிட் அ டைந்தது. இ ந்த படத் திற் காக சிற ந்த தமிழ் தி ரை ப்பட த்திற் கான பி லி ம்பா ர் விரு தை பெ ற்றா ர் சித்ரா லட்சும ணன்.இ வ ர் நடி கர் கமல ஹா சன் உடன் ‘உத்தம வில் லன்’ தி ரை ப்ப டத்தில் ஒரு சிறிய கதா பா த்திரத்தில் நடித் துள் ளார்.

இதை த்தொ டர் 2011ல் ’80 ஆ ண்டு தமி ழ் சினி மா’ என்ற புத்த கத் தை வெளி யிட் டார். இவர் இயக் குன ராக சூரச ம்கா ரம், பெ ரிய தம்பி, சி ன்ன ராஜா போ ன்ற மூன்று பட ங் களை இயக் கி யுள் ர் என் பதும் குறி ப்பிட த்தக் கது. இ தைத் தொ டர்ந் து அ வர் சி ல பட ங்களை தயாரி த்தும் உள் ளார்.

இ தை தொ டர் ந்த அ வர் ஜல் லிக் கட்டு, சுந் தரி நீ யும் சுந் தரன் நானும், உ ள்ளம் கொ ள் ளை போ குதே, உன் னை நினை த்து, போஸ், வ சூல் ராஜா எம்.பி.பி.எஸ், குஸ்தி, வைத் தீஸ் வரன், பா ஸ் என்கி ற பாஸ்கரன் அர ண்ம னை போன்ற எ ண்ணற்ற தற் கால படங் களில் ந டித்து ள் ளார்.

இவ ர் நடிப் பி ல் இறு தி யாக டிக் கிலோ னா எ ன்ற திரை ப்ப டம் ரிலீ ஸ் க்காக கா த்திருக் கி றது. இ வர் வெள் ளித் திரை யில் மட் டுமல் லாம ல் சி ன்னத் திரையிலு ம் கால் ப தித்து கல க்கியு ள்ளார். சந் தி ர லேகா, ஆ ன ந்தம், இ தய ம், அ க் கா போ ன்ற சீரி யலி ல் முத ன்மை கதா பா த்திர த்தில் ந டித்து ள் ளார்.

பல ஆண் டுக ளு க்கு முன் னர் இவ ரது திரும ண ம் நடை பெ ற்றது. ஆ னால் இ வரது கு டும்ப புகை ப்ப டம் இதுவ ரை இணை யத்தில் வெ ளியா னது இல் லை. தற் பொ ழுது இ வர் த னது மனை வியு டன் இரு க்கும் அழ கான குடு ம்ப பு கைப் படம் ஒன் று ச மூக வலை த்த ளங் களி ல் வெ ளி யாகி வை ரலா கி வரு கி றது. இ தோ அ ந் த பு கை ப்ப டம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.