நடிகர் சுஷாந்த் சிங் த ற்கொ லை செய்துகொள்ளவில்லையா ?? கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளாரா ?? இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு அ தி ர் ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

பிர பல முன் னணி நடி கர் சுஷா ந்த் சி ங் ரா ஜ்புத் இ ந்தி சி னி மாவி ல் பங் களித்த மை க்காக மிக வும் பிர பல மான ஒரு இந் திய நடிக ர் ஆவா ர். ரா ஜ்புத் தொ லை க்கா ட்சித் தொ டர்க ளில் நடி ப்பத ன் மூல ம் தன து நடி ப்புத் தொ ழில் வாழ் க் கை யைத் தொ டங் கினார். அவ ரது மு தல் நிக ழ்ச் சி ஸ் டார் பிள ஸின் கா தல் நாட கம் கிஸ் தே ஷ் மே ஹை மெரா தில் ஆ கு ம்.

வர லா ற் றி னை அடி ப்ப டையா கக் கொ ண்ட எம்.எஸ். தோ னி: தி அன் டோ ல்ட் ஸ் டோரி (2016) என் ற திரை ப்பட த்தில் நடி த்தார். இத்தி ரைப் பட த்தி ல் நடி ப்பி ற்கா க, சிற ந்த ந டிக ருக் கான பி லிம் பேர் விரு துக் கான மு தல் பரி ந் து ரை யைப் பெ ற்றா ர். கட ந்த 2020 ஜூன் மா தம் 14ஆம் தே தி ந டி கர் சுஷா ந்த் சி ங் தன து வீ ட்டி ல் தூ க் கி ட்டு த ற் கொ லை செய் து கொ ண் டா ர்.

இந் நி லை யில், இர ண்டு ஆ ண்டு க ளு க் கு பி ன் தி டீ ரெ ன அ தி ர்ச் சிய ளி க்கு ம் தக வல் ஒ ன்று வெளி யா கியு ள்ள து. அத ன்ப டி இ து த ற் கொ லை இல் லை கொ லை என தெ ரி யவ ந் து ள்ள து. சு ஷா ந்த் சி ங் கின் உ ட லை ப் ரே தே ப ரி சோ த னை செ ய் த ஷா எ ன்ற ஒ ரு ஊ ழி ய ர் த ற் போ து அ ளி த் தி ரு க் கும் ஒரு பே ட் டி ச ர் ச் சை யை ஏற் படு த்தி இ ரு க் கி ற து.

“சு ஷா ந்த் உட லை மு த லில் பா ர் க் கும் போ தே அது த ற் கொ லை இ ல் லை கொ லை என தெ ரிந் துவிட் டது. அவ ர் உ டல் மற் றும் கழு த் தில் சில மா ர் க்கு கள் இரு ந்த ன. இது ப ற்றி அ திகா ரிக ளி டம் சொ ன்ன போ து அவ ர்க ள் என் னை ரூ ல்ஸ் ப டி வே லை செ ய் ய சொ ன் னா ர்க ள். வீ டி யோ பதி வு செய் யா மல் போ ட் டோ ம ட்டு ம் எடுத்து வி ட்டு உட லை போ லீ சி டம் ஒப் ப டைக் க சொ ன் னார் கள். அ வர் கள் சொ ன் னபடி செய் து விட் டோ ம் ” எ ன ஊ ழி யர் பே ட் டி யில் தெ ரிவி த் துள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *