நடிகர் பிரபுதேவா என்னை க ஷ் டப்படுத் தினார் !! முதல் முறையாக மனம் திறந்த நடிகை மதுபாலாவின் பேட்டியை கேட்டு சோ க த்தில் ஆழ்ந்த ரசிகர்கள் ..!!!

பிரபல முன் ன ணி நடிகை மதுபா லா ஓர் தெ ன்னிந் தியத் தி ரைப்பட நடி கை. மது பாலா மலை யாளம், இந்தி, தமிழ், தெலு ங்கு மற் றும் கன் னட மொ ழித் தி ரைப் படங்களில் நடித் துள்ளார். பழம் பெரும் இந்தித் திரை ப்பட நடிகை மதுபா லாவின் நி னை வாக பெ ற்றோர் இவரு க்கு இந் தப் பெயர் சூட்டினர்.

மதுபா லாவின் மு தல் தி ரை அறி முகம் மலை யா ளத் திரை ப் படம் ஒத் தயாள் ப ட்டாளத்தில் நிகழ்ந் தது. தமி ழ் திரை படங் களில் முதன்மு தலாக கே.பாலச் சந்தரின் “அழக ன்” திரை ப்பட த்தில் மம்மு ட்டி, பானுப் பிரியா மற் றும் கீதா ஆகி யோரு டன் நடி த்தார்.1992ஆம் ஆண் டில் வெ ளியான மணி ரத்தினத் தின் ரோ ஜாவில்

கதா நாய கியாக நடி த்தது அவ ரை ப் ப வலாக அறி ய வை த்தது.சினி மாவில் இ ருந்த போதே 1999ம் ஆண்டு ஆனந்த ஷா என்ப வரை தி ரும ணம் செய் து கொ ண் டார், இவ ர்க ளுக்கு இர ண்டு பெண் குழந் தைகள் இரு க்கின் றனர்.

மிஸ் டர் ரோமி யோ பண் ணும் போது பிர புதே வா தான் சிற ந்த டான் ஸர், தண் ணீரை காதலி க்கும் பாடலி ன் போ து நா ன் ந டன மாட நே ரம் எடுத் துக் கொள் வேன் என பிர புதே வா நினைத்தார் போல.செட் டை வி ட்டு சென் றுவி ட்டார், என க்கு கற்றுக் கொ டுத்துக் கொண் டிரு ந் தார்கள், 2 மணிநே ரம் பயி ற்சி எடு த்தபி ன் னரே அந்த பா டலை எடு த்தா ர்க ள்.

அப் போது என க்கு தோ ன்றிய து, ஏன் என் னால் ஆடமு டியா தா? ப யிற்சி எ டுத் து தா ன் அவருடன் ஆட மு டியுமா? அ ந்த சம் பவம் என் னை மிக வும் காய ப்படுத் தியது. பாடல் ஹி டா னது, ஆ னால் அது உருவா ன விதம் என் ஈகோவை காயப்படுத்தியது, விட் டுக் கொடுப்பது நல்லது தான், ஆனால் எதில் விட்டுக் கொடு க்கிறோம் என்பது முக் கியம் என தெரிவி த்துள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *