நடிகர் விஷா லுக்கு எ ப்போ திரும ணம் எ ன்று தெ ரியுமா ?? இதோ அவரே சொ ன்ன தக வலை கேட்டு அதிர் ச்சி யான ரசி க ர்கள் ..!!

நடி கர் விஷா லுக் கு தற் போது 45 வய தாகி றது. அ வர் தற் போது வ ரை திரும ணம் செய்து கொ ள்ளாமல் தான் இரு க்கி றார். அவ ரு க்கு ஆந் தி ராவை சே ர்ந்த ஒ ரு பெண் ணுடன் நிச்ச ய தார்த் தம் நட ந் த நிலை யில், சில கா ரண ங் ளால் திரு ம ணம் நி ன்று விட்டது.நடிகர் சங்க கட் டிட த்தை கட்டி மு டித்த பிற கு தான் திரும ணம் செய் வேன் என தொ டர்ந் து கூறி வ ருகி றார் விஷால்.

மேலும் தி ரும ணம் பற்றி அவ ரிடம் சி ல வரு டங் களுக்கு மு ன்பு கேள் வி எழுப் பி னால் ஆ ர்யா தி ரும ணம் செய் யட்டும் அதன் பின் நான் செய் கிறே ன் என பதில் கூ று வார். ஆனா ல் தற் போ து ஆர்யா வுக்கு திரு மண ம் ஆ கி ஒரு கு ழந் தையும் இருக் கிறது. தற் போ தும் விஷால் திரு ம ணம் செய் யவில் லை.

சமீ பத் தில் இது பற்றி கேட் டத ற்கு ‘தற் போது பிரபா ஸ் தி ரும ணம் செய் யட் டும், அ தே நாளில் நா னும் தி ரும ணம் செ ய்துகொள் கிறேன்’ என கூறி சமா ளி த்து இ ருக் கிறார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *