நடிகை கஜோலின் மகளும் ஒரு பிரபலம் தானா ?? அட இத்தனை நாளா இது தெரியாம போச்சே !! இதோ வெளியான புகைப்படம் ..!!

உலக ம க்க ளிடம் நடனத்தில் சி றந்தவர் யார் என் றால் மை க்கெல் ஜாக்சன் என் பார்கள். ஆனால், த மிழ் நாட்டு மக் களிடம் ஏன் இ ந்திய மக் களிடம் கேட் டால் அவர் கள் மு தலில் கூறுவது நடிகர் பிரபு தேவா என்று தான் சொ ல்வா ர்கள். தனது ந டனத்தா ல் எல் லோரை யும் க ட்டிப் போட் டவர் தான் நடிகர் பிரபுதேவா. அந்த வகையில் நடிகர் பிரபு தேவா நடி ப்பில் வெளி யான திரை ப்படம் தான் மி ன்சார க னவு.

அந்த திரை ப்பட த்தியி ல் நடி த்த நடிகை தான் நடிகை கஜோல். இவர் ஒரு இ ந்தியத் திரை ப்பட நடிகை ஆவார். இவர் பா லிவு ட் சி னி மாவில் பல முன் ன ணி நடி கர்களு டன் இணை ந்து பல வெற்றிப் திரைப்ப டங்களை கொடு த்துள்ளா ர் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. மேலும், இவர் த மிழி ல் அரவிந் த்சாமி ,பிரபுதேவா ஆகியோ ருடன் இணை ந்து நடி த்த மி ன்சார கனவு என்ற திரை ப்பட த்தி ன் மூ லம் த மிழ் சினி மாத்து றை யில் அறிமு கமா னா ர்

என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இதன் மூ லம் த மிழ் மக்க ளி ன் மன தில் நல் ல வரவே ற்பை பெ ற்றார். பின்னர், சில வருட ங்களு க்குப் பிறகு மீ ண்டும் த மிழில் நடிகர் தனு ஷ் நடிப்பில் வெ ளியான வேலையி ல்லா பட்டதாரி 2 என்ற திரை ப்பட த்தில் நடி த்தார் நடிகை கஜோல். இந்த திரை ப்ப டம் கல வை யா ன விமர்சனத் தை பெ ற்றது. இவரின் தங் கை யான தனி ஸாவும் ஒரு திரை ப்பட நடிகை எ ன்பது குறி ப்பிட த்த க்கது. மேலும், இவர் திரை படத்தில் நடித் ததற்காக

ஆறு முறை பி லிம்பேர் வி ருதை வாங்கியு ள்ளா ர். இவருக்கு 2011 ஆம் ஆண்டு இ ந்தி யாவின் உயரிய வி ருதுகளில் ஒன்றா ன பத்ம ஸ்ரீ விருது வ ழங்க ப்பட்ட து. பின்னர், இவர் பா லிவுட் பிரபல முன் னணி நடிகரான அஜய் தேவ்கன் என்ப வரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார். மேலும், தி ரும ண மாகி இவர்க ளுக்கு நை ஸா என்ற மக ள் உள் ளார்.

இந்நி லையில் நை ஸா சமீப த்தில் தனது பிறந்த நா ளைக் கொண்டாடி யுள்ளா ர். அவரின் ம களு க்கு வா ழ்த்து தெ ரிவி க்கும் வகை யில் ஒரு புகை ப்படத்தை வெ ளியுட்டு ள்ளா ர். மேலும், அந்த புகை ப்ப டம் தற்போ து சமூக வ லைத்தள ங்களில் வைர லாகி வருகி ன்றது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed