நடிகை கோவை சரளாவின் அம்மாவா இவங்களா ?? அட இவங்களும் ஒரு பிரபலம் தானா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

கோ வை ச ர ளா மு க் கி யத் து ணை வேட ங் களி ல் ந டி க்கு ம் ஒரு இ ந் தி த் தி ரை ப் பட ந டி கை, ம ற்று ம் ந கை ச் சு வை ந டி கை ஆ வா ர். 25 ஆ ண்டு தி ரை ப்ப ட வா ழ் க் கை யி ல், சர ளா 750 க் கு ம் மே ற் ப ட்ட பட ங்க ளில் நடி த் துள் ளா ர். இந் தி யத் தி ரை ப் பட நடி கை, மற் று ம் ந கை ச் சு வை நடி கை ஆ வா ர். 25 ஆ ண் டு தி ரைப் பட வாழ் க்கை யில், சர ளா 750 க் கு ம் மே ற்ப ட்ட பட ங் க ளி ல் ந டி த் து ள் ளார்

இ வர் சி ற ந்த நகை ச் சு வை நடி கரு க் கான த மி ழ்நா டு மா நி ல தி ரை ப் பட வி ரு து ம ற் று ம் சிற ந்த பெ ண் ந கை ச்சு வை ந டி கை க் கான ந ந்தி வி ரு து ஆ கி ய வ ற் றை மு றை யே பூ வெல் லா ம் உ ன் வா ச ம் (2001) மற் று ம் ஒ ரி நீ பி ரேம ப ங் கர ம் கனு (2003) ஆ கிய பட ங்க ளி ல் அவ ரது ந டிப் புக் காக வென் று ள் ளார்.கோ வை சர ளா தமி ழ்நா டில், கோ யம் புத் தூ ரில், ஒரு ம லை யா ளி குடு ம்ப த்தில்

பிற ந் தார். சர ளா எம். ஜி.ஆர் ப டங் க ளை பா ர் த் த பிற கு, அவ ரு க்கு நடி ப்பி ல் ஆ ர்வ ம் ஏற் பட் டது. அவர் ப டிக் கும் போ தே அ வ ரது ச கோ த ரி மற் றும் த ந்தை யி ன் ஆ தர வு டன் தி ரை யு லகி ல் நுழை ந் தா ர்.அ வர் 9 வ கு ப்பு படி க் கு ம் போ து அவ ரது மு த ல் பட த் திற் கான ய் ப்பு கி டை த்தது. அவ ர் த னது மு தல் பட த் தில் வி ஜ யகு மார் மற் றும் கே.ஆர்.விஜ யா-வு டன் இ ணை ந்து ந டி த்து ள் ளா ர். பட த் தின் பெ ய ர் வெ ள் ளித் ர த ம்.

ந கை ச்சு வை யாள ர் கோ வை சர ளா இது வ ரை யி ல் தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ள் ள வி ல் லை.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *