நடிகை சரண்யா மோகனின் மகளா இது ?? அடேங்கப்பா அச்சு அசலா அம்மாவை போலவே இருக்காங்களே .. இதோ வை ரலா கும் புகைப்படம் ..!!! பிர பல நடி கை சர ண் யா மோ கன் இந் தியத் திரை ப்பட நடிகை யா வா ர். இவர் அதி கமா க ம லை யாள மற் றும் தமி ழ்த் தி ரைப் பட ங்க ளில் ந டித்து ள் ளார். யா ரடி நீ மோ கினி மற் றும் வெண் ணி லா கப டி குழு ஆகி ய திரை ப்ப டங் களின் மூ லம் நன் கு அறி யப் படும் நப ரா னார்.

‘காத லுக்கு மரி யா தை’ என் ற திரை ப்ப டத் தில் கு ழந் தை நட் சத்தி ரமா க அறி முக மா வர் நடி கை சர ண் யா மோ கன். இவர் தனு ஷ் உட ன் ‘யா ரடி நீ மோ கினி’ படத் தில் நடி த்து கலக் கி யுள் ளார். இதை த் தொ டர் ந்து அவர் வின ய் ந டித் த ‘ஜெ யம் கொ ண்டா ன்’ தி ரை ப்ப டத் தில் நடி த்தா ர்.இவர் குறி ப் பாக தள பதி வி ஜய் உ டன் நடி த்த ‘வேலா யு தம்’ தி ரை ப்பட த்தில் அவ ரு கு தங் கை

கதா பா த்திரத் தில் நடி து அனை வரை யும் க வர்ந் தார். இந் த நி லை யில் நடி கை சரண் யா மோ கன் த னது நீ ண்ட நாள் கா தலர் ஆ ன டாக் டர் அர விந்த் கி ருஷ் ணன் என்ப வ ரை 2015ல் தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டார்.இ ந்த தம் பதி க்கு அன ந்த பத்ம நாபன் என் ற மக னு ம் அ ன்ன பூர் ணா என் ற மக ளும் உ ள்ள னர். சமூ க வலை த்த ளங்க ளில் ஆ க்டி வாக இ ருக்கும் ச ரண் யா மோ கன் த னது ம கன் மற் றும்

மகளு டன் இ ணைந் து ஒ ரு சி ல புகை ப்ப டங் களை எடுத் து இணை ய ளத்தி ல் வெளி யிடு வார்.தற் பொ ழுது அவர் சில லே ட்ட ஸ்ட் பு கைப் படங் களை த னது இணை ய தள பக் கத் தில் பகிர் ந்துள் ளார். இத னை பார் த்த ரசிக ர்க ள் ”நடி கை சர ண்யா மோக னின் மக ளா இவ ர்?.. அ ச்சு அ சலா அம் மா வை போ லவே இருக் காங் களே” என் று க மெ ண்ட் செ ய் வரு கின் றனர். இ தோ அ ந்த புகை ப் படம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *