நடிகை சிம்ரனின் மகன்களா இது ?? என்னாது இவரும் பிரபலமா ?? இதோ யாரென்று பார்த்தால் அதி ர்ச் சி ஆகிடுவீங்க ..!!

ந டி கை சிம் ர ன் இ ந் தி யத் தி ரை ப்ப ட நடி கை ஆ வா ர். சிம் ர னி ன் இ யற் பெ ய ர் ரி ஷி பா மா இ வர் மும் பை யில் பஞ் சா பி குடு ம் ப த் தில் பிற ந் தவ ர். தூ ர் தர் ஷ னி ன் மெ ட் ரோ சா ன லில் சூப் பர் ஹிட் மு கா புலா எ ன்ற நி கழ்ச் சி யைத் தொ கு த்து வ ழங் கி யதன் மூ ல ம் இ ந் தி தி ரை யு ல கில் நு ழை ந் தார். 1995-இல் இ வர து முத ல் பட ம் ச னம் ஹ ர் ஜாய் தோ ல் விப் ப ட மா க அ மை ந் த து.

தமி ழ் சினி மா வில் 90ஸ் மற் றும் 2000 கா லகட் ட த் தில் கொ டி க ட்டி பற ந்த க தா நா யகி க ளி ல் ஒரு வர் சிம் ரன் . இ வர் ந டி ப்பி ல் க டை சி யாக கே ப் டன் திரை ப் ப டம் வெ ளி வந் தது . இ ப்ப டம் எ திர் பார் த்த அ ளவி ற்கு ஓ டவி ல் லை. அடு த் ததா க பி ர ஷாந் துட ன் இணை ந்து அந் த கன் எ னும் ப டத் தில் நடி த்து ள்ளா ர். இ ப்பட ம் வெளி வர தாம தம் ஆ கி வ ரு கிறது.

நடி கை சிம் ரன் க டந்த 2003ம் ஆண் டு தீ பக் என்ப வரை தி ம ணம் செ ய்து கொ ண் டா ர். இந் த ஜோ டிக்கு இரு ஆ ண் பி ள் ளைக ள் உ ள்ள னர். இ ந்நிலை யி ல், தன து மக ன் கள் இ ரு வ ருட னு ம் நடி கை சி ம்ர ன் எடு த்து க் கொ ண் ட புகை ப் பட ங் கள் தற் போ து வெளி யாகி யு ள்ளது.

இதோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியான அந்த புகைப்படங்கள் நீங்களே பாருங்க ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *