நடிகை தேவயானிக்கு இவ்வளவு அழகான இரு மகள்களா ?? அட பார்க்க அம்மாவை போலவே இருக்காங்களே !! இதோ வெளியான புகைப்படம் ..!!!

பிரப ல முன் னணி நடி கை தேவ யானி இந்தி யத் தி ரைப் பட நடி கை ஆ வார். இ வர் க ன் னடத் தந்தை யான ஜெய தேவு கும், ம லையா ள தா யான இ லட்சுமிக் கும் மக ளாக பிற ந் தார். இள நி லை கண க்குப்பதி வியல் பட் டம் பெற் றவர். இவரு டைய இய ற்பெ யர் சுஷ் மா. தி ரையு லகிற் காக தன் பெ யரை தேவயா னி என மா ற்றி க் கொண் டா ர். த மிழ், தெலு ங்கு மற் றும் ம ளையா ள மொ ழிப் பட ங்க ளில் நடித் துள் ளார்.

தமி ழ், தெலு ங்கு மற் றும் ம ளை யாள மொ ழிப் படங் களில் நடி த்து ள்ளார். ஒரு சில இ ந்தி ம ற் றும் வங் காள மொ ழிப் படங் களி லும் நடி த்து ள்ளா ர்.. த மிழ், தெலு ங்கு மற் றும் மளை யா ள மொ ழி ப் பட ங்க ளில் நடித் துள் ளார். ஒரு சி ல இந்தி மற் றும் வங் காள மொ ழிப் ப டங்க ளிலு ம் நடித் து ள் ளார்.

தே வயா னியு ம், இய க்கு னர் ராஜ குமா ரனும் காத லித் து வந் தன ர். ஆனா ல் தே வயா னி யின் கா தலு க்கு அவ ரது தா ய் சம் ம தம் தெ ரிவி க் கவி ல்லை. தே வயா னி வீட் டில் க டு ம் எ தி ர் ப் பு இ ரு ந்த தால், ந ண் பர் க ள் மு ன்னி லை யில் தி ரும ணம் செ ய் து கொ ண் ட னர்.இ த் தம் பதி யருக் கு இ னி யா மற் று ம் பிரி ய ங் கா எ ன்ற இர ண்டு பெ ண் குழ ந் தைக ள் உ ள் ள னர்.

இ தோ நடி கை தே வயா னி-யின் இரு ம கள் க ளின் பு கை ப்ப டம் சமூ க இ ணை ய தள த்தில் வெளி யான பு கைப் பட த் தை நீங் களே பா ரு ங்க .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *