நடிகை நளினியின் மருமகளை யாரும் பார்த்துள்ளீர்களா ?? என்னாது இவங்களும் ஒரு பிரபல நடிகையா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

ந ளினி 1980 களி ல் தென் னிந் திய தி ரைப் பட ங்க ளில் நா யகி யாக நடி த்த வரா வார். தமி ழ் ம ற்றும் மலை யாள திரை ப்படங்க ளில் மோ கன் லால், மம்மூ ட்டி, வி ஜய காந்த், சத்ய ராஜ் ம ற்றும் மோ கன் ஆகி யோ ருடன் நாய கியாக ந டித் துள்ளார்.

தமி ழ் மற் றும் மலை யாள திரை ப்பட ங்க ளில் மோக ன்லா ல், மம் மூட்டி, விஜய கா ந்த், சத்ய ராஜ் ம ற்றும் மோ கன் ஆ கியோ ருடன் நாயகி யாக நடி த்து ள்ளார்.ந ளினி 1987ல் ராம ராஜ னை திரு ம ணம் செய்து கொ ண்டார். இவ ருக்கு அரு ணா ம ற் றும் அ ருண் ஆ கிய குழந் தைகள் உ ள்ள னர்.

இவரு க்கு 7 உட ன்பிற ப்புகள், ஒ ரு ச கோ தரி மற் றும் ஆ று ச கோ தரர் கள் உள்ள னர். ஏ ம் வகு ப்பு வ ரை டி.என் அர சுப் பள் ளி யில் படி த்தா ர்; அத ற்கு ள் திரை ப்ப டங்க ளில் நடி க்க த் தொட ங் கிவிட் டதால் அவ ரால் படி ப்பைத் தொ டர முடி யவி ல்லை.

அவ ர்கள் 2000 ஆம் ஆ ண்டில் வேறு பாடு களை மே ற் கோள் கா ட்டி வி வா க ரத் து செ ய் த னர். அவ ரது மகள் அரு ணா ர மேஷ் சுப்பி ரமணி யனை 6 மே 201 3 அன்று திருமண ம் செய் து கொ ண்டார். அவ ரது ம கன் அரு ண் பவி த்ரா வை 25 ஏ ப்ரல் 2014 அன்று திரும ணம் செ ய்து கொ ண்டார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *