நடிகை மகா லட்சு மியின் முத ல் கண வரை யா ரென்று தெ ரியுமா ?? இதோ வெளி யான புகைப் படத் தை இந்த பிரபலமா என்று அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!! கட ந்த செ ப் டம்பர் 1ம் தே தி முதல் இத ற்குள் 4 பிரப லங் களின் திரு மணம் முடிந் துவி ட்டது. பு கழ், ம கால ட்சுமி, பாலாஜி மற்றும் விக்னே ஷ் வரன் ஆகி யோரி ன் திரு மணம் முடிந் துவிட்டது. இதில் சீரி யல் நடி கை ம காலட் சுமி மற் றும் தயா ரிப் பாளர் ரவீந் திர னின் திரும ணம் தான் மக்க ளிடம் பர பரப் பாக பேசப் பட்டு வருகி றது. இருவ ருக் குமே இது இர ண்டா வது திரு மணம் தான், இ தை யா ருமே எதி ர்ப்பா ர்க்கவி ல்லை.

அவ ர்க ள் தி ரும ணம் முடிந் ததி ல் இ ருந்து நி றைய ரொமா ன்டி க் புகை ப்பட ங்க ளை வெளி யிட வை ரலா கிறது.மகா லட் சுமி இ ர ண் டாவது திரு ம ண த்தி ற்கு பிற கு ஒரு பே ட்டி கொ டு த்துள் ளார். அதி ல் அ வர் பேசு ம்போ து, என து மு தல் கண வர் அ னிலிற் கு ஒ ரு வ ருடத் திற்கு முன் பே இர ண்டா வது திரு மண ம் நட ந்து விட் து, இப் போ து அவ ர் ச ந்தோ ஷ மாக தா ன் இ ருக் கிறார்.

என து ம கன் சச் சினு க் காக தா ன் நா ன் இர ண் டா வது திரும ண ம் செய் தே ன் என அ வர் கூறி யுள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *