நடிகை மனோரமாவின் உண்மையான பேத்தி இந்த பிரபலமா ?? இதோ வெளியான புகைப்படத்தை அ தி ர்ந்து போன ரசிகர்கள் ..!!

பிர பல முன் னணி நடி கை ம னோர மா தெ ன்னி ந் தியத் தி ரைப் பட நடி கை ஆ வார். நகை ச்சு வைக் கதா பாத்திர ங்க ளில் தன து திற னை வெளி ப்ப டுத்தி ய இவ ர் 1500 தி ரைப் பட ங்களு க்கு மே ல் நடித் தா ர். இவர் தமி ழ்த் திரை யுல கின ராலும், த மிழ்த் திரை ப்பட ரசி கர்க ளாலும் ‘ஆ ச்சி’ என அன் போடு அ ழைக்கப் பட்டார்.நகை ச்சு வைக் கதா பாத்தி ரங்க ளில்

தன து திற னை வெளி ப்ப டுத்திய வர் 1500 திரைப் படங் க ளுக்கு மேல் நடித் தார். இ வர் தமி ழ்த் திரையு லகின ராலு ம், தமி ழ்த் தி ரை ப்பட ர சிகர் களா லும் ‘ஆச்சி’ என அன் போடு அ ழைக் கப்பட் டார்.இவர் தென் னி ந்தியாவி ன் ஐந்து மு தல மைச் சர்க ளுடன் நடி த்த பெரு மை கொ ண் டவர். கா. ந. அண் ணா துரை, மு. கரு ணா நிதி ஆ கிய இரு வரும் நா டக மேடை களில் ம னோ ரமா வுடன் நடி த்தி ருக் கிறார்கள்.

த விர ம. கோ. இராம ச்சந் தி ரன் மற் ம் செ. செய லலி தா இவருடன் த மிழ்த் திரை ப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள். மேலும் என். டி. ராமராவ் தெலுங்கு படங்களி ல் இவருடன் நடி த்திரு க்கிறார்.ம னோரமா 1964 ஆம் ஆண்டில் தன து நாட கக் கம் பெனி யைச் சே ர்ந்த எ ஸ். எம். ராம நாதன் என் ப வரைக் காத லித்துத் திருமணம் புரிந் தார். இவர்களு க்கு பூப தி என்னும் மகன் பிறந் தார்.

1966 ஆம் ஆண் டில் இராமநா தனுடன் மண முறிப்புப் பெ ற்று, சென் னை யில் தனி யாக வா ழ்ந்து வந் தார்.மனோ ரமா த னது 78 ஆவது அக வை யில் 2015 அக்டோ பர் 10 அ ன்று இரவு 11:00 மணி யளவில் மா ர டை ப்பா ல் சென்னையில் உள்ள த னி யா ர் ம ரு த் து வ ம னை ஒ ன் றில் கா ல மா னா ர்.மனோர மாவின் ம ர ண த் தி ற் கு த மி ழ க ம் பதி ல ளி த் த து வ ரு த்த த்து ட ன்; இ ற ந் த ந டி கை ய ருக் கு மா நி லம் முழு வ தும் மற் று ம் சமூ க ஊ டக ங்களி ல் ஏ ராள மா ன அஞ் சலி செ லுத்தப்ப ட்ட து.

இதோ சமூக இணையத்தில் வெளியான புகைப்படம் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed