நடிகை ரம்பாவின் சகோதரர் இவரா ?? அட எவரும் பிரபல முன்னணி தயாரிப்பாளரா ?? இதோ யாரென்று பார்த்தால் அ திர் ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!!

பிர பல முன் னணி நடி கை யான ரம் பா ஓர் இந் தியத் தி ரைப்பட ந டிகை ஆ வார். அவ ருடை ய இய ற்பெ யர் விச யல ட்சுமி ஆகும். தி ரைப் படத் திற்கா கத் தனது பெய ரை முத லில் அ ம்ரி தா என வும், பின் ரம் பா எ னவு ம் மாற் றி வைத் துக்கொ ண் டார். அவர் ஆந் திர மா நி லம் வி சய வா டாவை ச் சே ர்ந் த வர். அவ ர் பல டா ப் ஹீ ரோக் களு க்கு ஜோ டியா க நடி த்து இருக் கி றார்.

அவர் 2010ல் திரும ணம் செய் துகொ ண்டு வெ ளிநாட் டில் செ ட்டி லான பி றகு ந டிப்ப தை முற் றிலு மாக நி றுத்தி விட் டார்.தற் போ து ரம் பாவு க்கு மூன் று குழ ந்தை கள் இருக் கிறா ர்கள். ரம் பாவுக்கு வா சு என் கிற சகோ தரர் இரு க் கிறார். ரம் பா 2003ல் சகோ தர ர் வா சு உ டன் சேர் ந்து த்ரீ ரோ சஸ் என் கிற ப டத் தை தயா ரி த் தார்.

ஆனா ல் அ ந்த பட ம் ப டு தோ ல் வி அடை ந்த தால் ரம் பா மிகப் பெரி ய க டனா ளி ஆ னார். அ தை சொ த்து க்க ளை விற் று தா ன் ரம் பா அ டை ந்தார் எ ன்பது குறி
ப்பிடத்த க்கது.த ற்போ து ரம் பாவின் குடு ம்பத் தை பார் க்க சகோ தரர் வா சு அ வ ரது வீட்டுக்கு வந் திருக் கி றார். அவ ர் குழ ந்தை க ள் உட ன் எடு த் துக் கொண்ட போட் டோ வை ரம் பா வெ ளி யிட்டு இ ரு க்கி றார்.

இதோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியான அழகிய புகைப்படம் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *