நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணனின் மகன் மற்றும் கணவர் இவங்களா ?? எப்படி இருக்கிறார்கள் பாருங்கள் .. அதி ர்ச் சி ஆகிடுவீங்க ..!!!

பி ர பல முன் னணி நடிகையான ரம்யா கிரு ஷ்ண ன் ஒரு தெ ன் னிந்தி யத் தி ரைப்பட நடிகையாவர். இ வர் த மிழ், தெ லுங்கு, ம லையா ளம், க ன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய 5 மொழி களில் நடித் துள் ளார்.இவர் பரதநாட்டியம் குச்சுப்புடி

நடனம் பயி ற்சி எடு த்து ப் பல மே டை களில் நிக ழ்ச்சி களை நடத் தியு ள்ளார்.ர யா கிருஷ் ணன் த ன து 14 வய தி லே சி னி மா வா ழ்க்கை யை ஆரம்பித்தார்.1983-ஆ ம் ஆண் டு முத ன் முதலாக வெள் ளை ம னசு என் னும் திரை ப்ப டத்தில்

ஒய்.ஜி.மகே ந்திர னுடன் நடித் தார். அப் போது இ வர் 8ஆம் வகு ப்பு படித் துக் கொ டு இருந் தார். 30 ஆ ண்டுக ளாகத் தி ரைத் துறை யில் இரு க்கும் ரம் யா கிருஷ் ணன் இது வரை 200-க்கும் மேற்ப ட்ட திரைப் படங்களில் நடி த்து ள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed