நடிகை ராதாவின் அம்மாவை யாரும் இதுவரை பார்த்துள்ளீர்களா .. இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அட இவங்களும் ஒரு பிரபலமா என்று அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

பிர பல முன் னணி நடி கை ரா தா ஒரு இந் தியத் திரை ப்ப ட நடி கை ஆவா ர். இ வர் தமி ழ், தெ லு ங்கு, மலை யாள ம், கன் னடம் மற் றும் இந் தி உள் ளி ட்ட மொ ழிக ளில் சு மார் 100 திரை ப்பட ங்க ளில் கதா நா யகியா க நடி த் துள் ளார். 1981 முதல் 1991 வரை யிலா ன ஆண் டுக ளில் இ வர் ஒ ரு புக ழ்பெ ற்ற முக் கிய நடி கை இ ருந் தார். இவ ர் தமி ழ், தெ லுங்கு, மலை யாளம், கன்ன டம் மற் றும் இந் தி உள் ளிட்ட

மொ ழிக ளில் சுமார் 100 திரை ப்பட ங்களில் கதா நா யகி யாக நடி த்து ள்ளார். 1981 முதல் 1991 வரை யி லான ஆண் டுக ளில் இ வர் ஒ ரு புக ழ்பெ ற்ற முக் கிய நடி கை இரு ந்தார்.இவ ரது சகோ தரி நடி கை அ ம்பிகா வும் இதே காலக ட்ட தில் முன் னணி நடி கையா கத் திக ழ்ந் தார். இவர் கள் இரு வரு ம் இ ணை ந்து எண் பதுக ளில் பல தெ ன்னி ந்தி யத் திரைப் பட ங்களில் நடித் துள் ளனர்.

ஸ் டார் வி ஜய் தொ லைக்கா ட்சி யில் ’ஜோ டி நம் பர் ஒன்’ நட ன நிகழ் ச்சி யின் 6 & 7 ஆவது பகு திக ளில் நடு வரா கப் பொறு ப்பாற் றியதன் மூல ம் தொலை கா ட்சி நிக ழ்ச் சிகளில் பங் கே ற்றார்.இவ ர் 1991 இல் பிர ப ல தொ ழில திபரா ன ராஜ சேக ரன் நாய ரை திரு மண ம் செய் து கொண் டு மும் பை யில் குடி யேறி உள்ளார். இ வர்க ளுக்கு விக்னே ஷ் நா யர் என்ற மக னும், கா ர்த் திகா நாயர் மற் றும் துள சி நா யர் என இரண்டு மகள் களும் உள் ளனர்.

இந்நி லை யில், நடி ராதா த னது அம் மாவுடன் எடுத் துக் கொ ண்ட புகை ப்பட த்தை மு தல் முறை யாக வெளி யிட்டுள் ளார்.இந்த பு கைப்ப டத்தில் ராதவின் அம்மா, நடிகை ராதா மற்று ம் ராதாவின் மகள் கார் த்தி காவும் இரு க்கி றார்கள்.

இ தோ சமூ க இணை யத் ல் வெளி யா ன புகை ப்படம் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *