நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்தா இது ?? அட கடவுளே உ டல் எ டை கு றை ந்து எ லு ம்பும் தோ லுமா ய் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்து க த றும் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

தமி ழ் சி னி மா வில் உ ள்ள சி ல நடிக ர்க ளுக்கு மக் கள் மன தில் த னி இ ட ம் இரு க்கு ம். அ ப் படி ப்பட்ட ஒரு நடி கர் தா ன் விஜ ய கா ந்த். கரு ப்பு நி ம், க லை யான முக ம், தேசி யப்ப ற்று, புள் ளி விவரத் தை கச் சித மாக கூ றும் நாய க ன்.சி னி மா வில் பட ங் க ள் ந டி த்து எப் படி மக் கள் மன தை க வர்ந் தா ரோ அப்ப டியே அர சியலி லும் ஈ டு பட்டு ந ன்றா க வந் தா ர்.

ஆ ல் இடை யில் அவ ருக்கு உ ல்நி லை சரியி ல்லா மல் போ க அப்ப டியே வீட் டில் மு டங் கினார்.ம க்க ளுக் காக எப் போ தும் கு ர ல் கொ டு த்து பேசு ம் விஜ யகா ந்த் இ ப் போ தெ ல் லா ம் ம க் க ளை ச ந் தி ப்ப து இ ல் லை, கா ர ண ம் அ வ ர து உ ட ல் நி லை . கடை சி யாக சி ல மா த ங் க ளுக் கு மு ன் வெ ளிவ ந்த விஜ யகா ந்தின் லே ட்ட ஸ்ட்

பு கை ப்ப டம் ஒ ன்று வெ ளி யா கி யு ள் ளது .வி ஜ யகா ந் தின் ம கன் வி ஜய பி ரபா கர ன் த னது பி றந் தநா ளை கு டு ம் பம் ம ற் றும் ந ண் பர்க ளு டன் கொ ண் டா டியு ள்ளா ர்.அ ப் போ து வி ஜ ய காந் துட ன் எ டு த்த புகை ப் பட த்தை அ வர் இன் ஸ் டாவி ல் பதிவி ட ரசி கர் கள் கே ப் டனா இ து, இப் படி உ ட ல் எ டை கு றை ந் து கா ண ப் ப டு கி றா ரே என வ ருத் தப் ப ட் டு வ ரு கி றா ர் க ள்.

ம க ன் பிற ந்த நா ளில் நடி கர் விஜ கா ந்த் எடு த்து க் கொ ண் ட பு கை ப் ப ட ம் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.