நம்ம நடிகர் அஜித் மகள் பிறந்தநாளுக்கு கூறி அழகிய புகைப்படத்தை வெளியிட்ட ஷாலினி .. அடேங்கப்பா பார்க்க தேவதை போலவே இருக்காங்களே .. இதோ ..!!

நடிகை சா லினி தென் னிந்தி யத் திரைப் பட நடி கை ஆ வார். இவர் பே பி சாலி னி எ ன்ற பெய ரில் குழந்தை நட்ச த்தி ரமா கத் தமி ழ்த் தி ரைக்கு அறிமு கமா னார். தன து மூ ன்றா வது வ ய தில் ந டிக்கத் தொ டங் கிய இ வர் தமிழ், மலை யா ளம் ஆகி ய மொழி களில் ஏற த் தாள தொ ண் ணூறு படங்க ளில் நடி த்துள் ளார். இவ ர் பே பி சாலி னி என் ற பெய ரில் குழந் தை நட் சத்தி ரமாகத் தமி ழ்த் திரை க்கு அறிமு கமா னார்.

தன து மூன் றாவது வ யதில் நடி க்கத் தொட ங்கிய இவ ர் தமிழ், மலை யா ளம் ஆ கிய மொ ழிக ளில் ஏ றத்தாள தொ ண்ணூறு பட ங் களில் ந டித் துள்ளார். த மிழ்த் திரை ப்பட நடி கர் அஜி த் குமா ரைத் தி ரும ணம் செய்த பின் னர் நடிப் பிலி ருந்து வில கி னார்.இவர் ம லையா ள த்தில் 25-க்கு மேற் பட்ட திரைப்ப டங்களி ல் குழந் தை நட்சத் தி ரமாக நடி த்துள் ளார். பின் வருப வை இவ ர் குழந் தை நட்ச த்தி ரமாக நடித்த தமிழ்த் திரை ப்பட ங்க ளாகும்.

இவர்க ளுக்கு அ னோஷ்கா மற் றும் ஆ த்விக் என இரு பிள்ளைகள் உள்ளதை நாம் அறிவோம்.இதில் மூத்த மகள் அனோஷ்காவிற்கு நேற்று பிறந்தநாள். இந்த பிறந்தநாளை மிகவும் விமர்சையாக கொண்டாடியுள்ளனர். இந்நிலையில், ஷாலினி தனது மகளின் பிறந்தநாளில் அவருடன் எடுத்துக்கொண்ட அழகிய புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவு செய்துள்ளார்.

மேலும் அதில் ‘பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் டார்லிங்’ என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியான அந்த அழகிய புகைப்படம்..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *