நம்ம வடிவேலுவை அ சிங் கப் படுத்திய பிரபல நடிகை..!! எதற்க்கா என்று தெரியுமா ?? அந்த நடிகை யாருனு தெரியுமா ?? இதோ ..!!

பிரபல முன்னணி நடிகர் வடிவேலு ஒரு இந்திய நடிகர், நகைச்சுவை நடிகர் மற்றும் பின்னணிப் பாடகர் ஆவார், இவர் தமிழ் சினிமாவில் துணை மற்றும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளார். 2000களில் கோலிவுட்டில் பரவலான பாராட்டைப் பெற்றார்.வடிவேலு தனது அசாத்தியமான நகைச்சுவை கலந்த நடிப்புத் திறமையால் வைகைப்புயல் என்னும் பட்டப்பெயருடன் பரவலாக அறியப்படுகிறார்

நடிகை பிரியா பவானி ச ங்கரை பட க்குழுவி னர் கேட் டுள் ளார்கள். அதற்கு அவர் நான் பல திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வருகி ன்றன ர். ஆனால், இவர்க ளுடன் எல் லாம் நடிக்க மா ட்டேன் என்று கூறிவி ட்டார். மேலும், வடிவேலு அவர்களை க ட்டாய ப்படுத் த வேண்டாம் வேறு ஒரு

நடி கையை ஒ ப்பந்த ம் செய்து வி டலாம் என்று கூறியுள் ளா ர். நான் வடிவே லுவுடன் சேர் ந்து நடிக்க மா ட்டேன் என்று தான் சொ ன்னே ன். அவர்களின் அ ளித்த அந்த த கவல் ப லரையு ம் அதி ர்ச்சி யில் ஆழ் த்தியுள் ளது. மேலும், வடிவேலு தர ப்பிலி ருந்து மிகு ந்த ம ன உளை ச்சலு க்கு ஏற்ப ட்டுள்ள தா க கூற ப்படுகி ன்றது.

ஏனெ ன்றால் நடிகர் ரஜினி க்கு ஜோ டியா க நடித்த ஸ்ரேயா இ ந்திரலோக த்தி ல் நான் அ ழகப்ப ன் என்ற திரை ப்பட த்தில் வடிவேலு உட ன் ந டனமா டி இரு ப்பா ர். அதேபோ ன்று நடிகை சதா வடிவே லுவின் எலி திரை ப்பட த்தில் நடி த்திரு ப்பா ர். இவர்கள் இருவரும் வ டிவேலு வுடன் நடித்த கா ரணத்தி னால்

இவர்கள் மா ர்க்கெ ட் போ ய்வி ட்டது என்ற கார ணத் தினா ல் தா ன் நடிகை பிரிய பவ னி சங்கர் தய ங்கி வருகி ன்றார். அதற்கு எந்த ஒரு த வறும் இல்லை என்று ரசிக ர்கள் கூறி வரு கின்றா ர்க ள். இந்த த கவல் தான் தற்போது இணைய த்தில் வைர ளாகி வருகி ன்றது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.