ந யன் தா ரா விக் னே ஷ் சிவ ன் வி வா க ரத்து செ ய் ய போ கி றார் களா ?? இ தோ வெளி யா ன தக வ லை கேட்டு அ திர் ச்சி யான ரசி கர் கள் ..!!!

ந யன் தாரா மற் றும் விக் னேஷ் சிவ ன் இருவ ரும் பிரி ய உ ள்ள தாக வ தந் தி த க வல் ஒ ன் று வே க மாக ப ர வி வ ருகி றது.

2022 ஆம் ஆ ண்டு நிறை வடை ய இன் னும் 5 நாட் களே உள்ள நி லையில் இந் தாண்டி ல் நட ந்த பல சம்ப வங்க ளை நி னை வு கூர்ந் து வருகி ன் றனர்.இந் தாண் டு நட ந்த நினை வுக ளில் பெ ரிய அள வில் பே ப்ப ட்டது நடி கை நய ன்தா ரா வின் திரு ம ணம். திரு மண ம் மட் டுமின்றி அவ ர்க ளின் இர ட்டை குழந் தை விவ கா ரமும் பெ ரும் பேசு பொரு ளாக மாறி யது.

இ ந்த நி லை யில் நய ன் தாரா வுக்கும், விக் னே ஷ் சிவ னு க்கும் இ டையே பி ரச் சனை அத னா ல் விக் னேஷ் சி வனை விவா க ரத்து செ ய்ய மு டி வு செ ய்திரு கிறா ர் நயன் தாரா என் ற ஒ ரு தக வ ல் தீ யாக ப ரவி வரு கிறது.அந்த தக வலில் உண் மை இல் லை இ து வெ றும் வ த ந்ததி தா ன். விக் னேஷ் சிவ னுக் கும், நய ன் தா ரா வுக்கும் இடை யே எந்த பிரச் சனை யும் இ ல்லை.

இரட்டை குழந் தைகள் வந்த மகிழ் ச்சியில் இ ருவ ரும் குஷி யாக இரு ந்து வரு கின் றனர். இ வர் கள் பற் றிய
வதந் திகள் தா ன் நாள் தோ றும் தீ யாக பர வி வரு கி றது.இ ந்த வதந் தி ள் பற்றி வி ளக் கம் கொ டுத் து நே ரத் தை வீண டிக் க விரு ம்பி ல்லை எ ன்று நய ன்தா ரா தெ ரிவி த்து இரு ந்தா ர். யா ர் என் ன பேசி னாலும் அ தை நயன் தாரா க ண்டு கொள் வது இல் லை என்று தெ ரிவிக் கின் ற னர் ரசிக ர்கள்.

இரட் டை கு ழந்தை கள் வந் த நே ரம் இ ரு வரது கேரி யரும் சூப் ப ராக செ ன்று கொ ண்டி ருக் கிறது. த ங்கள து த யாரி ப்பு நி றுவ னம் மூ லம் வி த்தியா சமான பட ங்க ளை கொ டுத் து வரு கி ன் ற னர். வர க் கூடி ய 2023 ஆம் ஆ ண்டும் இரு வரு க்கும் சூப் பராக இ ருக்கும் என் கின் றனர் ர சிக ர்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *