நாதஸ்வரம் சீரியல் நடிகையை ஞாபகம் இருக்கா ?? என்னது, இந்த பிரபல நடிகர் தான் இவருடையா கணவரா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

சன் டிவியில் ஒ ளி பரப்பான நாதஸ்வ ரம் என்ற சீ ரிய ல் நடித்தார். அதனை தொட ர்ந்து நாதஸ்வ ரம் மூ லம் அறிமுக மானவர் தான் நடிகை கீதாஞ்சலி என்பவர். இவர் நாத ஸ்வரம் என்ற சீ ரிய லில் ஹீரோவும், இயக் குனரு மான திரு முருகனின் கா த லி என்ற க தா பா த்தி ரத் தில் நடி த்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. இந்த முதல் சி ரியலிலே யே இவ ருக்கு ம க்களிடையே மிக ப்பெ ரிய வர வே ற்பு கி டை த்தது.

நடிகை கீதாஞ்சலி கா ரைக் குடி யை பூர்வீக மாக கொ ண்டவர். மேலும், நாதஸ்வரம் சீ ரியல் ஷூ ட்டி ங் காரை க்குடியை ச் சு ற்றி உ ள்ள இ டங் களி ல் நடந்ததா ல் வீ ட்டி லி ருந் தே வந் து சூ ட்டி ங்கில் கலந் து கொ ண் டார் கீ தாஞ்சலி அவர்கள். பிறகு நாதஸ்வரம் சீ ரிய லை தொடர் ந்து இவரு க்கு அ டுத்து அ டுத்து சீ ரியலில் நடிக்க வா ய்ப் புகள் வந்து

கொ ண் டே இ ருந்தன. இதனால் இவர் செ ன் னையிலேயே தன் அ ம்மா வை அழை த்து க்கொண்டு வந் துத ங் கினார். பின் கீ தாஞ் சலி அவர்கள் சி னி மாவி ல் கூட சில திரை ப்ப டங் களிலும் நடித்துவ ந்தார். இந்த நிலையில் கடந்த, ஆ ண் டு இவர் நடித்து வந்த “வாணி ராணி” சீ ரி யல் வெ ற்றி கரமா க முடிவு அ டைந் தது. மேலும், உ டனடி யாக

இவர் ஜீ த மிழி ல் ஒளிபர ப்பான “நிறம் மாறாத பூக்க ள்” என்ற சீ ரிய லில் க மிட் ஆ னார். அதே ச மய த்தில் தான் விஜய் டிவியில் ஒளிபர ப்பான ராஜா ராணி சீ ரியலிலு ம் கீதாஞ்சலி க மிட் டா னார். இந்த இர ண்டு சீ ரியல்களி ன் சூட்டிங் நா ட்க ள் ஒ ரே நே ரங்களில் ந டைபெ ற்றதால் இ ரண் டு சீ ரிய லிலு ம் நடிக்க சில பி ரச் சனைகள் ஏ ற்பட்டது.

மேலும், தொடர் ந்து இந்த 2 சீரிய ல்களில் நடிக்க பல பிரச் சனைகள் ஏற்ப ட்ட தால் நடி கை கீ தா ஞ்சலி அ வர்கள் ராஜா-ராணி சீ ரியல் இருந் து வி லகிவிட் டார். பின் நி றம் மாறா த பூ க்கள் என்ற தொ டரி ல் மட்டும் நடி த்து கொ ண் டு வ ந்தார். அதோடு சில மா தங்களு க்கு முன்பு தான் இந்த நி றம் மா றாத பூ க்க ள் தொ டரு ம் மு டிவடை ந்தது.

இதனை த் தொ டர்ந் து இந்த ஆ ண் டு கீ தாஞ்சலி அவர்க ளுக் கு அவ்வ ளவாக சி னிமா க்களும் சீ ரியல் வாய் ப்புகள் அ மையவி ல்லை என்ற உ ட ன் செ ன் னையிலிரு ந்து வீட்டை கா லி செ ய் து கொ ண் டு தன் னுடை ய சொ ந்த ஊ ருக்கு சென்றுவி ட்டார். இவருக்கும் தி ருவா ரூரை ச் சே ர்ந்த கீ ர்த்தி ரா ஜுக்கும் தி ரும ணம் முடிந்தது. இதோ புகை ப்படம்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed