நான் கர்ப்பமா இருக்கிறானா ?? அது எனக்கே தெரியாதே !! நடிகை நிக்கி கல்ராணி சொன்ன தகவலை கேட்டு அதி ர்ச் சியா ன ரசிகர்கள் ..!!

பி ர பல ந டி கை நி க்கி க ல் ரா னி ஓ ர் இ ந் தி யத் தி ரை ப் பட ந டி கை ஆ வா ர். டார் லி ங், யா கா வா ரா யி னும் நா கா க் க , மர க த நா ண யம் உ ள் ளிட் ட தமி ழ் த் தி ரை ப் பட ங் க ளில் ந டி த்து ள் ளார். சி ந்தி ச மூ க த் தைச் சா ர் ந் த இ வ ர் பெ ங்க ளூரு வில் வ சி த்து வரு கிறா ர் த மி ழ் சி னி மா வில் மி ரு கம் ப ட த் தி ன் மூ ல ம்

க தா நா ய க னா க அ றிமு க மா கி ய வர் ஆதி. இத னை தொ டர் ந் து யா காவ ராயி னும் நா காக் க, மரகத நாணயம் உ ள் ளிட்ட ப டங் களில் ஆ தி யுடன் ஜோ டி சே ர்ந் து நடி கை நிக்கி கல்ரா ணி நடி த்து வந் தா ர்.அ த ன்பி ன் இ ருவ ருக் கும் கா தல் ஏற் ப ட்ட கட ந்த மே மாத ம் திரு ம ணம் செ ய்து கொ ண் ட னர்.

தி ரு ம ண த் தி ற் கு பி ற கு வெ ளி நா ட்டு ஹ னி மூன் செ ன்று உ ல் லா சமா க இ ரு க்கு ம் பு கைப் ப ட ங் க ளை வெ ளியி ட்டு வ ந்த னர்.இந்நி லை யில் நடி கை நி க்கி கல்ராணி கர் ப் ப மாக இ ரு ப்ப தா க ஒரு தக வல் வெ ளியா கியு ள்ளது. தி ரு ம ண மா கி 4 மா த த் தில் ஆதி – நிக்கி கல் ராணி அ ப்பா அம் மா போ கும் விச யம் உ ண் மை யா எ ன் பது அ தி கா ரப் பூ ர் வ மா க வெ ளி யா க ல் லை.

த ற் போ து நி க் கி க ல் ரா ணி இ ந் த வி ச ய ம் கே ட் டு ஷா க் கா கி இ ரு க் கி றா ரா ம். நா ன் க ர் ப் ப மா, அ து எ ன க் கே தெ ரி யா து எ ன் று ஷா க் கா கி க ர் ப் ப மா க இ ல் லா த தை உ று தி ப டு த் தி யி ரு க் கி றா ர் நி க் கி க ல் ரா ணி.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.