கொனி டேலா ஒரு நடிகை யாக த் தொ டரும் முன் தெலு ங்கு மொ ழித் லைக் காட்சியி ல் தொகு ப்பாள ராகப் பணி யாற்றி னார்.ETV நெட் வொ ர்க்கி ல் ஒளி பரப் பப்படு ம் சின் னத்தி ரை நிகழ் ச் சியை தொ கு த்து வழ ங்கியு ள்ளார்.அவரது 2019 திரை ப்படம், சூர்ய காந்த ம், பாக் ஸ் ஆ பி ஸில் மோச மாகச் செ யல் பட்டு ₹30 மில்லியன் வசூ லித்த து.அந்த ஆண் டின் பிற் ப குதியி ல், அவ ர் வர லாற்று அதிர டித் தி ரைப் பட மான சைரா நர சிம் ம ரெட் டி யில் ஒ ரு சிறிய பா த்தி ரத்தி ல் நடி த் தார்.

தற் போ து த ன் அம் மா 32 ஆ ண்டு க்கு மு ணர் கட் டிய அ தே சே லையு டன் த ன் திரு ண த் திற்கு வந் த பிரபல நடி கை பற்றி ய செய் தி தா ன் தற்போ ச மூ க வ லை தளத்தில் வை ரலா க பேச ப்பட்டு வ ருகி றது.இப் போது அடி க்க டி தமி ழ் நடி கை கள் பல ருமே தன் திரு மண த்தை செ ய்து வரு கி ர்கள், முக் கியமா க சின்ன த்தி ரை பிரப லங் கலுமே பல ருமே தன் திரும ணத்தை செய்து வருகி றார் கள்.நம து தமி ழ் படத் தி ன் நடி கை நிஹா ரி காவுக்கும் பொறி யாளர் சைத ன்யா வு க்கும் சில மா தங்க ளுக்கு முன்பு நிச்சய தார் த்தம் ந டந்து மு டிந் து இரு ந் தது.

பழை ய நினை வாக பல நடி கை கள் பல செய ல்க ளை செ ய்து வரு கிறா ர்கள்.தற் போ து நடி கை நிஹாரி கா தன் திரும ண த்திற்கு மு ன்னர் நிச் ச ம் செய் யும் பொ து தன் நிச் சய த்தி ற்கு வந்த அ னை வரை யுயம் ஆச்ச ர்ய ப்பட வை த்து ளார், தனது அம் மா வின் செ ளை யுடன் வந்த பு கைப்படத் தை நம து ச மூக வலைதள பக்கத்தில் பெருமையுடன் பகிர்ந்து ள்ளார்

ஆனா ல் அப் படி இல் லா மல் த ன் அ ம் மா வின் ப ழைய சே லை யை க ட்டி வந் துள் ளார் நடி கை நிஹா ரிகா இவ ரது நிச் சயதா ர்த்தத் தின் போ து எடு க் கப் பட்ட இந் த சே லை இப் பொ ழு தும் அழ கா க இருப் ப தாக அவர் த னது ச மூக வ லைத் தளத் தில் குறிப் பிட் டுள்ளா ர்.இ ந்த புகை ப்பட த்திற்கு வாழ் த்துக் களும் பா ராட் டுக்க ளும் கு வி ந்து வருகி ன் றன .அ தை நீ ங்க ளே பா ரு ங்க.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *