பல லட்சங்கள் கொடுத்தாலும் கமலுடன் நடிக்கவே மாட்டேன் !!! அந்த முன்னணி நடிகை யாரென்று தெரியுமா ?? அதற்க்கு இது தான் காரணமா ???

இந்த சி னிமா உலகில் எத்த னையோ நடிகர்கள் இருந்து வருகின் றார்கள். ஆனால், தன்னுடைய சி றுவ யது முதல் தற்போது வரை நடிப்பு க்காகவே தனது வா ழ்நாள் முழுவதும் செ லவிட்டு வருபவர் தான் நடிகர் கமல்ஹாசன். இவர் சி னிமாவில் பல முய ற்சிகளை செய்து வருகி ன்றார். மேலும், பல பிரப லங்கள் நடிக்க மு டியாத கதாபாத் திரத்தை கூட துணி ச்சலாக செய்து தனக்கென ஒரு இடத் தை ரசிகர் ம த்தியில் படித்து ள்ளார்.

இவர் ஆர ம்ப த்தில் இருந் தே பு துவித கதை க்கள த்தை தேர் ந்தெடு ப்ப து முன் னணி நடிக ர்கள் நடிக்க மு டியாத க தையை எடு த்து தனது தி ற மை யை வெளிகா ட்டி த மிழ் சி னிமாவி ல் மற க்க மு டியாத நபராக உள்ளவர் நடிகர் கமலஹாசன். சமீப த்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வி க்ரம் என்ற படத்தில் நடித்து ள்ளார்.

இப்படி ஒரு நிலையில் கமல்ஹாசனுடன் இரண்டு முன்னணி நடிகைகள் நடிக்க மறு த்து உள்ளதாக பயில்வான் ரங்கநாதன் ஒரு தகவலை வெ ளியிட் டுள் ளா ர். ஒரு காலக ட்ட த்தி ல் திரை ப்பட ங்களி ல் நகை ச்சுவை நடி கராகவு ம் வி ல்லனா கவும் க லக்கி வ ந்து ள்ளா ர். அதன்பிறகு சில ஆண்டுகளாக

பெ ரிதாக வா ய்ப்புக ள் எதுவும் கிடைக்காத கா ரணத்தி னால் ப த்திரி கையா ளரா க தனது பயணத்தை ஆர ம்பித் தார். அந்த வகையில் ஒரு திரை ப்பட த்தில் நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு ஜோ டியாக நடிகை நதியாவை தேர் வு செ ய்து இருந்தார்களாம். அப்போ கே ட்டத ற்கு எத்தனை லட்சம் கொடு த்தாலும் என்னால்

நடிகர் கமல்ஹாசனுடன் நடிக்க மாட்டேன் என்று ம றுத்து உள் ளார்க ள். மேலும், சினிமா துறையில் நான் பார் த்த வரை நடிகை நதியா மட்டும்தான் திரை ப்பட த்தி ற்காக கவ ர்ச் சியா க நடி க்காம ல் இரு ந்துள் ளார். மேலும், அவர் ஒரு கதை கூறினாள் அந்த க தையை தே ர்வு செ ய்த பின் தி ரும்பவு ம் மா ற்றி னால் நடிக்க மா ட்டேன் என்று ம றுத் து வி டுவாரா ம்.

இதே போன்று நடிகை நதியாவை தொடர்ந்து முன்னணி நடிகை சுபலட்சுமிக்கும் நடிகர் கமல்ஹாசனுடன் நடிக்க வாய் ப்பு கிடை த்து ள்ள து. அவரும் அதை ம றுத்து வி ட்டாரா ம். மே லும், கு டும் பபா ங்கான க தைகள் இரு ந்தால் ம ட்டும் நடி ப்பேன் எ ன்று அ வர் கூ றியதா க பயி ல்வா ன் ர ங்கநாத ன் கூ றியுள் ளா ர். இந்த த கவல் தான் தற்போது இணைய த்தில் வைர ளாகி வருகி ன்றது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.