பள்ளி மாணவியின் ஸ்கூல் Bag-யில் கேட்ட ப ய ங் கர சத்தம் திறந்த பார்த்த போது காத்திருந்த அ தி ர் ச்சி ச ம் பவ ம் ..!!

நாம் சமூ க இ ணை யத்தி ல் பல வித மா ன விடீ யோ க்க ளை பார் த்து வரு கி ன்றோ ம். ஒரு சில விடீ யோக் களை பா ர்க்கு ம் பொ து தா ன் நா ம் அ ந்த வி ஷி ய த்தில் கவ னமா க இரு க் க வே ண் டும், என் ப தை நாம் உ ண ர்கி றோ ம். அ து போ ல செ ய் தா ல் ந ம் ம ளு க்கு ஏ தா வ து பிர ச் ச னை வ ரும் என் ப தை நா ம் அ றிகி றோ ம்.

அ ந்த வ கை யில் தற் போ து இ ணை ய த் தில் ஒ ரு வீ டி யோ வெ ளி யா கி கா ண் போ ரை அ திர் ச்சிக்கு த ள்ளி யுள் ள து என் று தா ன் சொ ல்ல வே ண் டு ம். ப ள் ளி க் கு கொ ண் டும் செ ல் ல லும் பு த்த க பை யி ல்,

வ ந் த ச த் த ம், பி றகு அந் த பை யை சோ தித் து பா ர் த் த பிற கு தா ன் தெ ரிகி றது, அ தனு ள் பா ம் பு ஒ ன் று இரு ந்து ள்ளது . இ ந்த கா ட் சி இ ணை யத் தில் வெ ளியா கி கா ண் போ ரை அ தி ர் ச்சி அ டை ய அ செ ய் துள் ள து என்று தான் சொ ல் ல வே ண்டு ம். இ தோ ச மூ க இ ணை யத் தில் வெ ளி யா ன வீ டி யோ ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *