பழம்பெரும் நடிகை சௌகார் ஜானகி அவர்களின் மகளா இவங்க !! யாரென்று பார்த்தால் அ திர் ச்சி ஆகிடுவீங்க ..!! இதோ ..!!

பிர ப ல மு ன் ன ணி நடி கை சௌ கா ர் ஜா ன கி, த மி ழ்த் தி ரை யு லகி ன், மு க் கி ய கதா நாயகி க ளுள் ஒருவ ரா கத் திக ழ்ந் தவர். சௌ கா ர் ஜா ன கி, தமி ழ் த் தி ரை யு ல கின், மு க் கிய க தாநா யகிக ளுள் ஒ ருவ ராகத் தி க ழ் ந் தவர்.த னது 18 வ யதி ல் 1949ம் ஆண் டு தி ரை யு ல கில் சௌ கார் எ ன்ற படம் மூ ல ம் ந டிக் க தொட ங் கிய வர் ஜா னகி. முத ல் பட மே அ வருக் கு பெ ரி ய ஹி ட் கொ டுக் க அ த ன் பி ற கே அ வரது பெ யர் சௌ கா ர் ஜா னகி எ ன மாறி யு ள்ளது.

அத ற்கு பி ன்பு பிர பல ஜா ம்ப வான் க ளின் பட ங்க ளில் சவு கா ர் ஜா னகி நடி த்தி ரு க் கி றார். கரு ணாநிதி, ஜெ யல லிதா, எம்ஜிஆ ர், என் டி ஆர் போ ன் ற ப ல முத ல மைச் சர் கள் உ ட னும் இ வ ர் நடி த்தி ருக் கிறார்.எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ஜெமினி கணே சன், சிவகு மார், ரஜி னி, க மல் போ ன்ற எண் ணற்ற ந டிகர் களு டன் நடி த்த பெரு மை இ வருக் கு உ ண்டு . இ வர் 70 ஆ ண்டு கா லம் பட ங்க ளில் ந டித் துக் கொ ண் டு தான் இரு க்கிறார்.

ஸ்ரீ நி வா ஸ ரா வ் எ ன் ப வ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய் த இ வ ரு க்கு பி ர பா எ ன் ற ம க ள் இரு க் கி றார். பி ர பா நெரு க் க ளி ல் இரு க் கு ம் நா ய்க ளு க்கு பா து கா ப்பா ள ராக அ தா வ து நா ய் க ளு க்கு உ ண வு கொ டு க் கு ம் வே லை யை தொ ட ந்து செ ய் து வரு கி றா ரா ம்.

இதோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *