பழம்பெரும் நடிகை பத்மினியின் மகன் யாரென்று தெரியுமா ?? இதோ வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து அட இவரா என்று அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

பிர பல பழ ம்பெ ரும் முன் னணி நடி கை பத் மினி பிர பல இந் திய நடி கை ஆ வார். தமி ழ், தெலு ங் கு, மலை யா ளம், கன் ன டம், இந் தி ஆகி ய மொ ழிப் படங் க ளில் நடி த் து ம் நா ட்டி ய மாடி யும் புக ழ் பெ ற்ற வர். நாட் டியப் பே ரொ ளி எ னப் பெயர் எடு த் தவர். தமி ழ், தெ லு ங்கு, மலை யா ளம், கன் னடம், இந்தி ஆகிய மொ ழி ப்பட ங்க ளில் நடித் தும் நா ட்டிய மாடி யும் பு கழ் பெற் றவர். நாட் டியப் பே ரொ ளி எ னப் பெ யர் எடு த்த வர்.

இவ ர்க ளது பெரி ய தாயா ரின் க லை ஆர் வமே இவர் க ளை நட னத் தில் ஈடு பட ச் செ ய்தது. பெ ரிய தா யா ருக்கு மலா யா வில் இர ப்பர் தோட் டங் கள் உ ள்ளன. தி ருவா ங்கூரில் ப ல தொ ழி ல் நிறுவ ன ங்களில் இயக் குன க இரு ந்தவர்.ம ற்றொ ரு பெ ரிய தா யார் திரு வா ங்கூர் மகா ராணியி ன் சகோ தரரின் மனை வி.பத் மினி 1961 ஆம் ஆண் டு, டாக்டர் இராம ச்ச ந்திரன் என்ப வ ரை ம ணந் தார்.

பி றகு 1977இ ல் அமெ ரிக்கா வில் நி யூ ஜெ ர்சி யில் குடி யே றினார். அங் கு பத் மினி ஸ் கூல் ஆஃப் ஃ பைன் ஆர்ட்ஸ் என் ற அமை ப் பை நிறு வி நாட் டியம் பயிற் றுவித் தார்.17 வய தில் தி ரையு லகில் பு குந்தா ர். இயக் கு னர் உத யச ங்கர் த னது கல் ப னா எ ன்ற இந் தி மொ ழிப் பட த் தில் முத லில் இவ ர்க ளை நடி க்க வை த்தார். ஆனா லும், இவ ர்கள் நடன மாடி வெளி வந்த மு தல் தி ரை ப டம் கன் னி கா (1947) எ ன்ப தாகும்.

இவ ரின் நடி ப்பு க்கு சிற ந்த எடுத்து க்காட் டாக சொ ல்ல த்த க்க திரை ப்ப டம் ஆகும் . இத்தி ரை ப்படத்தில் சிக்கல் ச ண்மு கமாக சிவா ஜி க ணே சனும், மோக னா ங்கி யாக ப த்மி னியும் நடி த்த னர். வஞ் சிக் கோட் டை வா லிபனி ல் பத் மினி க்கும், வைஜ யந்தி மா லாவி ற்கும் நட க்கும் நா ட்டி யப் போட் டிக் கா ட்சி பு கழ் பெ ற்றது .பத்மி னி, 2006 செப்டம்பர் 24 ஞா யி று இர வு மார டை ப்பால் செ ன் னை யில் கா லமா னார்

நடி கை பத் மினி 1961ம் ஆ ண்டு ராமச ந்தி ரன் என் பவ ரை திரும ணம் செ ய்து கொ ண்ட சினி மா வை வி ட்டு வில கி குடு ம்ப த்தில் அக்க றை கா ட்டி வந் தா ர்.வெ ளி நாட்டி லேயே செ ட்டில் ஆன பத்மி னிக்கு பி ரேம் ஆன ந்த் என்ற ம கன் இருக் கிறா ர், இப் போ து அ வர் வெ ளிநா ட்டில் பத் மினி பெய ரில் உள் ள ந டன பள்ளி யை கவ னித்து வருகி றா ராம்.

ஒரு மலை யாள மொ ழி பட த் தில் கூட பி ரேம் நடி த்தி ருப்ப தாக கூற ப்ப டுகிற து.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *