பழம்பெரும் நடிகை KR விஜயாவின் மகளை பார்த்துள்ளீர்களா ?? அம்மாவை மிஞ்சும் பேரழகியாக இருக்காங்களே .. இதோ ..!!

வி ஜ யா ஓ ர் இ ந் திய ந டி கை. த மி ழ், க ன் ன டம், மலை யா ள ம், தெ லுங் கு போ ன் ற தெ ன் னிந் திய மொ ழிப் பட ங் கள் உ ட் பட சு மா ர் 400 தி ரைப் படங் களி ல் ந டி த் துள் ளா ர். புன் ன கை அ ரசி என அ ழை க்க ப் ப டு ம் ந டி கை இ வ ர்.

த மி ழ், தெ லு ங் கு, ம லை யா ள ம், க ன் ன டம் எ ன தெ ன் னி ந் ய மொ ழி ப் ப டங் க ளில் 40 0 தி ரை ப்ப டங்க ளுக்கு மே ல் ந டித்துள் ளார்.பு ன் ன கை அ ரசி எ ன அ ழை க்க ப்ப ட்ட இ வர் எம்.ஜி.ஆ ர் ம ற்று ம் சி வா ஜி க ணே ச னு ட ன் பல பட ங்க ள் நடி த் து ள் ளார், 19 63ம் ஆ ண்டு க ற்ப க ம் என் ற த மி ழ் தி ரை ப்ப டத் தி ல்

கதா நா ய கி யாக அ றி மு க மா ன இ வ ரு க்கு மு த ல் ப ட மே பெ ரி ய வெற் றி யை தே டி த் தந்தது.10 ஆ ண் டுக ளில் 100க் கும் மே ற் பட் ட பட ங்க ளில் ந டி த்து சா த னை ப டை த்தா ர்.பி ர பல தி ரை ப் பட த யாாி ப்பா ளரு ம், தொ ழி ல திப ரு மா ன சுத ர் ச ன் எம். வே லா யுதம் நா ய ர் என் பவ ரை தி ரு மண ம் செ ய் த

இ வ ரு க் கு ஹே ம ல தா என் ற மக ள் இ ரு க் கி றா ர். அ வ ரு க் கு போ ட் டோ கி ராபி மிக வு ம் பிடித் த வி ஷ ய மா ம், த ன து இ ன் ஸ்டா க் க ம் மு ழு வது ம் தா ன் எடு த்த பு கை ப் பட ங் க ளை ப தி வு செ ய் து ள்ளா ர்.அ ண் மை யில் த ன து ம க னின் பு கை ப்ப டத் தையு ம் ஷே ர் செ ய் தி ரு க் கிறா ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *