பிக்பா ஸ் வீட் டில் கதி ர வன் ஏ டிகே உ டன் பே சிக் கொ ண்டு செ ல் கை யில் ம யங் கி கீ ழே விழு ந்து ள்ளதா க கா ணொ ளி வெ ளி யா கி அ திர் ச்சியி ல் ஆ ழ்த் தியு ள் ளது.பி க்பா ஸ் நிக ழ் ச்சி தற் போ து இறு தி கட் டத் தை எட்டி யுள்ள நி லையி ல், எலி மி னேட் ஆகி வெ ளி யே செ ன்ற போட்டி யா ளர்க ள் மீண் டும் விரு ந்தி ன ர் களாக வீட் ற்கு ள் வந்து ள்ள னர்.

பிர பல ரி வியில் 90 நா ட்க ளை கட ந்து வி றுவி று ப்பாக செ ன்று கொ ண்டி ரு க்கும் பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சி யில் 21 போட் டியாள ர்கள் க ல ந்து கொ ண் டி ருந்த நி லை யில், தற் போது 7 போ ட்டி யாள ர்கள் மட் டுமே இரு க்கி ன் ற னர்.கட ந்த வார ம் ரச் சிதா பிக்பா ஸ் வீட் டைவி ட்டு வெளி யே றிய நி லையில், இ ந்த வாரம் பொங் கல் பண் டியைக் கொ ண்டாட வெளி யே செ ன்ற அனை த் து போ ட்டியாள ர்களும் பி க்பா ஸ் வீ ட்டி ற்கு வந்து ள் ளனர்.

குறித் த 7 போட் டியாள ர்களி ன் அமு த வா னன் மு தல் ஃபை னலிஸ் டாக சென் றுள் ளார். மீ தம் ஆ று
போட் டியாளர்க ள் இந்த விக் ஷனில் சிக்கியு ள்ளனர்.இந் நி லையில் கா ர்டன் ஏரி யாவி ல் ஏடி கே உட ன் நட ந்து சென்ற கதிர வன் திடீ ரென மய ங் கி கீழே விழு ந்துள் ளார் இவ ர் வி ழுந் ததை அ வதா னித்த ஏடிகே பத றியடி த்து கூச் சல் போட வே அனை த்து போட் டியா ளர்களும் கார் டன் ஏ ரி யாவிற்கு சென் று ள்ளனர்.பின்பு அ சீம் கதிர வனை தூக் கிக் கொ ண்டு செல்ல , போட்டி யா ளர்கள் மெ டிக் கல் ரூ ம் மெடி க்கல்

ரூம் எ ன்று சத் தம் போ ட்டுக் கொண் டு செ ல்கின் றனர். இ தனை யெல் லா ம் பார் த்துக் கொ ண்டு மை னா நந் தினி பிக் பாஸ் க ன் பெஷன் அ றை யில் சி ரித் துக் கொ ண்டு ள்ளா ர்.கதி ரவ னும் க ன் பெ ஷன் அறை க்கு தன் னை தூக் கி வந் த பி ன்பு தா ன் செ ய் தது நடி ப்பு என்ப தை சிரி த்து க்கொ ண்டு நடி ப்பு என் பதை தெ யப டுத்தியுள் ளார். அனை த்து போட் டியாளர் களும் டென் ஷ னில் ப றிய தருண த்தில் கதிர வனு க்கு மை னா கொ டுத்த சீ க்ரெ ட் டாஸ்க் என்று தெ ரிந்ததும் அனைவ ரையும் எரிச் சலில் ஆழ் த் யுள்ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *