பி ர ப ல இ சை ய மை ப் பா ள ர் டி . இ மா ன் னி ன் இ ர ண் டா வ து ம னை வி இ வ ங் க ளா ? ? இ தோ தி ரு ம ண பு கை ப் ப ட ம் . . ! ! ! டி. இ மா ன் த மி ழ் சி னி மா வி ல் மு ன் ன ணி இ சை ய மை ப் பா ள ர் க ளி ல் ஒ ரு வ ரா க இ ரு ப் ப வ ர் .

இ வ ர் சி ல மா த ங் க ளு க் கு மு ன் பு த ன் ம னை வி யை பி ரி வ தா க அ வ ரே கூ றி யி ரு ந் தா ர்.

அ தை தொ ட ர் ந் து டி . இ மா ன் த ற் போ து இ ர ண் டா வ து தி ரு ம ண ம் செ ய் து க் கொ ள் ள போ வ தா க பல செ ய் தி க ள் ப ர வி வ ந் த து.

இ ந் த நி லை யி ல் டி . இ மா ன் இ ர ண் டா வ து தி ரு ம ண மே மு டி ந் த தா க ஒ ரு பு கை ப் ப ட ம் வை ர ல் ஆ கி வ ரு கி ற து . . . இ தோ . . ! ! !

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed