பிரபல இயக்குனர் மணிரத்னம்-சுஹாசினி மகனா இவர் ?? அட என்னாது இவரும் ஒரு பிரபலமா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

சுஹா சினி ஒ ரு தெ ன் னி ந்தியத் தி ரைப் பட நடி கை, தயா ரிப் பாளர், இய க் குன ர் ஆ வா ர். இவ ர் நடி கர் சா ருஹா ச னின் மக ளும் ஆ வார். தற் போ து இ வ ர் தொ லை க்கா ட்சி நி கழ் ச்சித் தொ குப் பாளரா கவும் செய ல்ப ட்டு வரு கி றார். சு ஹா சினி நடி த என் பொம்முக் குட்டி அம் மாவுக்கு, பா லைவனச் சோ லை, சிந் து பைர வி

ஆ கிய தி ரை ப்பட ங்கள் இவ ரு க்குத் திருப் புமு னையா க அ மை ந் தன. இவ ர் த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யா ள ம், கன் னட ம் ஆ கிய மொ ழி தி ரைப் பட ங்க ளில் ந டித் துள் ளா ர். மே லும், இந் திரா திரை ப்பட த்தை இய க் கி உ ள் ளார். இ வ ர் 1988-ல் இ ய க்கு நர் மணி ரத் தின த் தை தி ரு மண ம் செ ய்து கொ ன்டா ர். இவ ர் க ளுக் கு ந ந் தன் என் னும் ஒ ரு ம க ன் உ ள் ளா ர்.

நடி கை அப் படி என் ன புகை ப்ப டம் வெ ளியி ட்டார் என் றால் த னது ம கன் நந்த னு டன் எடு த்த அழ கிய பு கை ப்ப டத் தை ப திவி ட்டு ல ண்ட னில் த ன து மக னின் அ லுவ லகம் தி றப்பு வி ழா என பதி விட் டுள்ளார்.பிரப லங் கள், ரசி ர்க ள் அந் த பதி விற் கு லை க்ஸ் குவி த்து வாழ் த்து கூறி வருகி றா ர்கள்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suhasini Hasan (@suhasinihasan)

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.