பிரபல இயக்குனர் ஷங்கரின் மகனா இவர் , நன்றாக வளர்ந்துவிட்டாரே ?? இதோ யாரென்று பார்த்தால் அ திர் ச்சி ஆகிடுவீங்க .. இதோ ..!!

பிர பல முன் னனி இய க்கு னர் ஷங் கர் இந் திய த் தி ரை ப்ப ட இய க்கு நர் ஆ வார். எஸ். பிக் சர் ஸ் என் ற தி ரைப் படத் த யாரி ப்பு நிறு வ னத் தை யும் நட த்தி வரு கி றார். இவ ரு டை ய பட ங் கள் அவ ற் றின் தொ ழில்நு ட்ப அரு மை, பிர ம்மா ண் டம், அதி ரடி யான சமூ க மாற் றக் க ருத்து க்க ளு க்கா கப் பேசப் படு கின்றன. தி ரைப்ப ட இய க்கு நர் ஆவத ற்கு முன், எஸ்.ஏ.சந்திரசே க ரிடம் உ தவி இய க் குந ராகப் பணியாற்றினார்.

இயக் கு னர் ஷங் கர் இந் தி த் திரை ப்பட இய க்கு நர் ஆவா ர். எஸ். பிக்ச ர்ஸ் எ ன்ற திரை ப்ப டத் தயா ரிப்பு நி று வன த் தை யும் நட த்தி வரு கி றார். இவ ரு டைய பட ங் கள் அவ ற்றி ன் தொ ழில் நு ட்ப அருமை , பிரம் மாண் டம், அதி ரடியா ன ச மூக மா ற்ற க் கரு த்து க்க ளு க்கா கப் பேசப் படு கின் றன.இப் பட ங்க ளின் பிஸி யிலும் பு திய கதைக் க ளு க்கா ன வேலை களி லும் ஈடுப ட்டு வ ருகி றா ராம்.

இயக் குன ர் ஷங் க ருக்கு 2 மக ள்கள் மற் றும் ஒரு ம கன் இரு க்கி றார். ம கள் அ திதி ஷங் கர் சினி மாவி ல் விரு மன் படத் தின் மூல ம் நாய கி யாக அறிமு கமா கியு ள்ளார். நியூ இயர் ஸ்பெ ஷ க அவ ர் குடும் பத்து டன் எடு த்த புகை ப்பட த்தை வெளி யிட் டார்.அதில் ஷங் க ரின் மக ன் புகை ப்ப டமும் இட ம்பெ ற அட ஷ ங்க ரின் மக னா இ வர் நன் றாக வள ர்ந் து விட் டாரே என ரசிகர் கள் கமெ ண்ட் செ ய்து வருகி ன் றனர்.

இதோ சமூக இணையத்தில் வெளியான வீடியோ ..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aditi Shankar (@aditishankarofficial)

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *