பிரபல இளம் சீரியல் நடிகை தீ டி ரெ ன்று தூ க் குப்போ ட்டு தற் கொ லை !! 20 வயதில் இப்படியொரு முடிவா என்று க த றும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

ப ட நடி கை க ளை வி ட இப் போ தெல் லா ம் சின் னத் திரை நா யகி கள் தா ன் ம க் களிடம் ந ல் ல வர வே ற்பு பெ றுகி றார்க ள். சீ ரிய ல்களி ல் ந டிக் கும் நா ய கிக ள் எ ன் ன செய் தா லும் உ ட னே அது ப டு பி ரப லமா கி விடு கி றது.அத ற்கா க வே நடி கை கள் நி றை ய போ ட்டோ ஷுட், ரீ ல்ஸ் எ ன செய் து ரசி கர் களா ல் எப் போ து ம் பே சப் ப டும் பிர பல மா க உ ள் ளா ர்கள்.

தற் போ து ஒரு நடி கை தூ க் கு ப் போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய் தி ரு ப் ப து அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள து. பா லி வு ட் சீ ரி ய ல் கள் Bharat Ka Veer Putra – Maharana Pratap, Chakravartin Ashoka Samrat, Ishq Subhan Allah போ ன் ற தொ ட ர் க ளி ல் ந டி த் து பிர ப லமா னவர் தா ன் து னி ஷா ஷ ர் மா.

20 வ ய தா ன இவ ர் இ ன்று த ன து வீ ட் டி ல் தூ க் கு ப் போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய் து ள் ளா ர். ம ரு த் து வ ம னை க் கு கொ ண் டு செ ன் று ம் ப ல ன் இ ன் றி உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர்.இ ள ம் வ ய தி லே யே ந டி கை இ ப் படி யொ ரு வி ஷ ய த் தை செ ய் தி ருப் ப து ர சி க ர் க ளு க் கு வ ரு த் த த் தை கொ டு த்து ள் ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *