பிரபல சன்டிவி கயல் சீரியலில் இருந்து விலகிய பிரபல நடிகர் !! நடந்தது என்னவென்று தெரியுமா ?? இதோ நீங்களே பாருங்க ..!!வெ ள்ளி த்தி ரை நடி கர்க ளை விட டிவி ந டி கர் கள் சோ ஷிய ல் மீ டி யா வில் ஆக் ட்டி வாக இரு ந்து வரு கி ன்ற னர். மேலு ம் ரசி கர் க ளுடன் தொ டர்ந் து உ ரை யா டியு ம் வ ரு கின் றனர். த மி ழக த்தி ன் மு ன ணி சே ன ல் கள் அ னை த் திலு மே தவ றாம ல் ஒ ளிப ரப் பாகி வரு கி ன் ன சீ ரிய ல் கள். தன் ன லம ற்ற பெ ண் ணா ன கயல், தன் தந் தை அ வர் க ளைக்

கைவிட்ட பி றகு த ன் குடு ம்ப த்தை க் கா ப் ற்ற சம் பாதி க் கிறா ள். பொ று ப் புக ளில் மூழ் கியிரு ந்தா லும், தன் சொந்த மகிழ்ச்சியை விட தன் அன் புக் கு ரிய வர் களி ன் நலனை யே மு ன் னிறு த்து கிறா ள்.சன் டி வியில் ஒளி ரப் பா கும் சீ ரிய ல் கள் தான் தற்போது டி ஆர்பி யில் டா ப் 5ல் இரு ந் து வரு கின்றன. விஜய் டிவியின் பா ரதி கயல் மற்று ம் அவ ளு டைய கு டும்ப உறுப்பினர்களை

சுற் றியு ம் ம ற் று ம் அ வ ரை கா தலி க்கு ம் எ ழி லை சு ற் றி யும் க யல் சீ ரிய லி ன் க தைநக ர்கிற து. க ண்ண ம்மா உள் ளிட்ட தொ டர்க ள் கூட த ற் போது டாப் 5ல் இ டம் பிடி க்க திண் டாடி வரு கி ன்றன.இந் த சீரி லில் க ய லாக பி ர பல சீரி யல் ந டி கை சைத்ரா ரெ ட்டி ந டி த்து வ ரு கி றார். ஹீ ரோ எழி லரச னாக ரா ஜா ரா ணி சீ ரிய ல் புக ழ் சஞ் சீவ் ந டித்து வ ரு கி றார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *