பிரபல நடிகரின் மனைவி என்று பார்க்காமல் பொது இடத்தில் படு மோ சமா க நடந்து கொண்ட இளையராஜா..!! வெளியான வீடியோவை பார்த்து அதிர்ச் சியில் மூழ்கிய ரசிகர்கள்..!!

சி னிமாவில் ஏராளமான இசையமை ப்பாளர்கள் இருந்து வருகின் றார்கள். ஆனால், இசை என்பதற்கு பேர் போனார் என்று சொ ன்னால் எல்லோ ருக்கும் முதலில் ஞாபகம் வருபவர் இளையராஜா தான். அந்த அளவிற்கு அவர் த ன்னுடைய இ சையின் மூ லம் பல ரையும் கவர் ந்துள் ளார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

இவர் இதுவரை கிட்ட த்தட்ட 40 ஆயிர த்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்க ளுக்கும் 1400 மேலான திரைப்பட ங்களு க்கும் இசைய மைத்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இதை தொடர்ந்து இளைய ராஜாவின் பிர ம்மாண்ட இசை நிக ழ்ச்சி நீ ண்ட இடைவெ ளிக்கு பிறகு சென்னையில் நடைபெ ற்றது.

பல பாடலின் மூ லம் நம் ம னதில் இட ம்பிடி த்த இளை யராஜா ஒரு சில செ யலி னால் மக்க ளிடம் வெறு ப்பையு ம் சம்பாரி த்து உள் ளார். அது பல இட ங்களில் தனது தலைக ணத்தி ன் ஆள் த வறா ன விஷ யத்தை யும் செ ய்துள் ளார் என்று சொ ல்லவே ண்டும். அந்த வகையில் ஒரு முறை நடிகை ரோகினி

இ டம் இளை யராஜா நடந்து கொ ண்ட வி ஷய ம் தான் தற்போது வெ ளியாகியு ள்ளது. அது எ ன்னவெ ன்றால் ஒரு மேடை யில் சங்க ருடன் இணை ந்து இப்போது நீ ங்கள் படம் ப ண்ணுவீ ர்கள் என்று இளையரா ஜாவிடம் நடிகை ரோகிணி கே ட்டார். அதற்கு கோ பமடை ந்த இளையராஜா நான் உ ன்னி டம் சங்க ருடன் வே லை செ ய்ய வா ய்ப்பு கே ட்கசொ ன்னே னா என்று மிகவும் க டு மையா க நடிகை ரோகி ணியிட ம் நடந்து கொ ண்டுள் ளார்.

இந்த வீடியோவை பார் த்தால் பல ரசிக ர்கள் அவர் கே ட்டது ஒ ன்றும் த ப்பில்லை யே.அவர் நல்லெ ண்ண த்தில் தான் கேட் டுள் ளார். ஒரு பெ ண் என்று கூட பார் க்காம ல் இப்ப டியா கடு மையாக பொது மேடை யில் நடந்து கொ ள்வீர்க ள் என்று பல ரும் அந்த வீடியோவை பார் த்து இளை யராஜாவி டம் ச மூக வலை த்தள த்தில் கே ள்வி எழுப்பி வருகி றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed