பிரபல நடிகரை கரம்பிடிக்கும் பிரபல முன்னணி நடிகை !! திருமணம் எப்போ என்று தெரியுமா ?? அந்த முன்னணி நடிகை யாரென்று பார்த்தால் அ திர் ச் சி ஆகிடுவீங்க ..!!!

தெ லு ங் கு, ஹி ந் தி மொ ழி க ளி ல் பி ஸி யா க ந டி த் து வ ரு பவ ர் நடி கை கி யா ரா அ த் வா னி. இ வ ர் எம் எஸ் தோ னி யின் வா ழ் க் கை யை மை யமா க வை த் து எடு க்க ப ட்ட ப டத் தி ல் ந டி த் து த ன க் கெ ன ர சி கர் கூ ட் டத் தை உரு வா க் கி னா .கி யாரா அ த் வா னி த ற் போ து இ ய க் கு ன ர் ஷங் க ரின் இ ய க் க த் தி ல் உ ரு வா கி வ ரு ம் RC -15 என்ற

பட த்தி ல் நடி த் து வ ரு கி றார். இப் ப ட த் தில் தெ லு ங்கு மு ன்ன ணி நடி கர் ராம் ச ர ண் ஹீ ரோ வாக நடி க் கி றா ர்.பாலி வுட் டில் முன் ன ணி ந டிக ரா க இ ரு க் கு ம் சித் தா ர்த் மல் ஹோ த் ரா வை கியா ரா அத் வா னி கா த லிக்கி றா ர் என் று சி னி மா வ ட் டா ர ங் க ளில் செ ய் தி கள் ப ரவி வ ந்த நி லை யி ல், இ வ ர் க ளி ன் தி ரு ம ண ம் வ ரு கி ன் ற பி ப்ர வ ரி 6 -ம் தே தி ஜெய் ச ல் மர் நட்ச த் திர ஹோ ட் ட லி ல்

பி ர மா ண் ட மா க ந டை ப் பெ ற உ ள் ள தா க த க வல் க சிந் து ள் ளது .இ ந்த வ ரு டம் பா லி வுட் டில் ர ன் பீ ர் கபூ ர் – ஆ லி யா பட், க த் ரீ னா கை ஃப் – வி க் கி கௌ ஷ ல் போ ன் ற பி ரப ல ங் க ள் தி ரு ம ண ம் செ ய் த து கு றி ப் பி ட த் த க் க து. அ ந்த லி ஸ்ட் டி ல் வி ரை வி ல் கி யா ரா அ த் வா னி பெ ய ரு ம் வ ர இ ரு க் கி ற து.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *