பிரபல நடிகர் நவரச நாயகன் கார்த்திக்கின் இரண்டாவது மகன் இந்த பிரபல நடிகரா ??.. இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க..!!

பார திரா ஜா இய க்க த்தில் வெ ளிவந் த அ லை கள் ஓய் வதி ல் லை படத் தி ன் மூ லம் ஹீரோ வாக அறி முக மா ன வர் நடி கர் கா ர்த் திக்.இப் படத் தி ற்கு பின் நி னைவெ ல்லா ம் நித் யா, மௌ ன ராக ம், ஆ காய கங் கை, நல் ல த ம்பி, உள் ள தை அள்ளி த்தா என பல சூ ப்பர் ஹிட் படங் களி ல் நடி த்து மு ன்ன ணி நட்ச த்திர மாக உ யர்ந் தார்.

சில ஆண் டுகள் சி னி மாவில் பெரி தும் படங் கள் நடி க்கா மல் இரு ந்த கார் த்திக், த னுஷ் நடி ப்பில் கட ந்த 2015ஆம் ஆண் டு வெளி வந் த அனே கன் படத்தி ன் மூலம் கம் பேக் கொ டுத் தார்.மே லும், த ற்போ து பிர ஷா ந்த் நடித் து ள்ள அந் த கன் ப டத்தி ல் ஒரு மு க்கிய க தா பாத் தி ரத்தி ல் ந டி த்து ள் ளார். விரை வில் இப் படம் தி ரைக் கு வ ரவி ருக்கிற து.

இந்நி லையில், நடி கர் கா ர்த்தி க் கின் மூ த்த ம கன் கவு தம் கார் த் தி கை நம்மி ல் பலரு க்கும் தெ ரியும். அவர் பிர பல ந டிக ரும் கூட. ஆ னால், கார் த் திக் கின் இர ண்டா வது மக ன் யா ருன் றோ அல் லது அவ ரு டைய புகை ப்பட த் தை யோ பல ருக் கும் பார்த் திரு க்க முடி யா து.

ஆனா ல், தற் போது கார் த்தி இர ண்டா வது ம கனின் புகை ப்ப டம் வெளி யாகியு ள்ளது. கவு தம் கார் த்தி தன் னுடை ய தம் பியு டன் எடு த்துக்கொ ண்ட புகை ப்படம் தா ன் அது..

இதோ அந்த புகைப்படம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *