பிரபல நடிகைகளுக்கு போட்டியாக இருக்கும் அஜித் வீரம் பட குழந்தை !! தற்போது இப்படி வளர்ந்துவிட்டாரே !! இதோ வை ர லா கும் புகைப்படம் ..!!!!

சி னி மா உல கில் கு ழ ந் தை நட்ச த்தி ரமா க நடி த்த நடி கை கள் பல ரும் ஒரு க ட்ட த்தில் டாப் நடி கர் களு டன் ஜோ டி போ ட்டு ந டி த்த சம் ப மே இரு க் கிறது எடுத் துக் கா ட்டு நடி கை மீ னா ரஜி னியுட ன் குழ ந்தை நட்ச த் திர மாக ந டித் து பின் மு த்து பட த் தில் அவ ரு க்கு ஜோ டி யாக நடித் தி ரு ப்பார் அப் படி த்தான் இப் பொ ழுது சினி மா உல கமு ம் நோ க்கி போ ய்க் கொ ண்டி ருக் கி றது.

தமி ழ் சினி மா வில் ப ல டா ப் நடி கர்க ள் ப டங் களில் குழந் தை நட் சத் திர மாக நடி த்த நடி கை க ள் தற் போது ஹீரோ யின் போ ல மாறு கின் றனர். அந் த வகை யில் தமி ழ் சினி மா வில் அஜி த் நடி ப்பி ல் வெ ளியா ன வீரம் திரை ப்படத் தில் கு ழந் தை நட்ச த் திர மாக நடித்து அ னை வ ரது ம த்தி யி லும் ந ல்ல வரவே ற் பைப் பெ ற்ற கு ழந் தை தான் யுவி னா.

தற் போ து கூ ட க ன்ன டத் தில் உ ருவா கும் ம ம்மி எ ன்ற தி ரை ப்ப த்தில் ந டி த்து வ ருகி றார் இப் படி இருக் கி ன்ற நி லை யில் நடி கை யுவி னா ஆ ளே மா றி ப் போ ய் ஹீ ரோ யின் ரே ஞ் க்கு மா றி இருக் கி றார் அத ன் புகை பட த் தை நீங் க ளே பா ருங் கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed