பிரபல பாடகியான பி சுசிலாவின் கணவர் யாரென்று தெரியுமா ?? இதோ வை ரலா கும் அழகிய குடும்ப புகைப்படம் ..!!

பிரபல பாட கி யா ன பி சுசி லா அவர் கள் இந் திய திரைப்ப டத் றையில் புக ழ் பெற்ற பின்ன ணி பாடகியா வார் .த னது இனி மை யான குர லால் தெ ன்னிந் தி ய மக் க ளின் இத யங்க ளில் நி ரந்த ரமான இ டத் தைப் பி டித்த வர். இ வர் தமி ழ், தெ லுங்கு, ம லையாளம், கன் னடம், பெங் காலி, ஹி ந்தி, சம ஸ்கி ருதம், சிங் களம் என பல இந் திய மொழி களில் தி 25 ஆயிரத் துக்கும் மே ற்பட்ட திரை ப்படப் பாட ல்க ளை பாடி யுள்ளார்.

இ வர் ப ல விரு து களை வெ ன்று சா தனை யும் படை த்து ள்ளார். ம த் தி ய அர சால் வ ழங்க ப்படும் உ யரி ய வி ருதா ன ‘பத் ம பூஷன்’ வி ருது க்கும் சொ ந்த க்கா ரர். தன் னுடை ய வ சீகரக் குர லால் ப ல இ சை நெ ஞ்சங்களை வ ரு டி என் றென் றும் அழி யா புக ழ் பெ ற்று விள ங்குகி றார் பி சுசீலா. இ வர் முதன் முத லில் 1953 இல் வெ ளி யான ‘பெ ற்ற தாய்’ தி ரைப் பட த்தில் ‘எது க்கு அ ழை த்தா ய்’ என் ற பாட லை பா டி னார்.

இ தைத் தொ டர் ந்து பல ஹிட் பாடல் களை பா டி அசத் தி உள் ளார். கு றிப்பாக ஆல யமணி யின் ஓ சை யை நா ன் கேட் டேன், நினை க்கத் தெரி ந்த மன மே, சிட் டுக்கு ருவி முத் தம், முத் தான முத் தல்ல வோ, மன் ன வனே அழலாமா, ம றைந்து இ ருந்து பா ர்க் கும் என இ வரு டைய சூப்பர் ஹிட் பாட ல்கள் எ ண்ணி க்கையில் அட ங்காதது.

இவ ர்தன் அ முத குர லில் பாடி ய ‘த மிழு க்கு அமு தெ ன்று பே ர்’ எ ன்ற பாட ல் த மிழ் பிரிய ர்க ளின் ம னதை அமு த ம ழை யால் ந னை த்த தும் குறி ப்பி டத்த க்கது .எத் த னை கால ங்கள் ஆனா லும் பி சுசி லா அவர் க ளின் மய க்கும் குர லில் உ திர்ந்த நெ ஞ்சை வ ரு டும் அ னை த்து பாட ல்களை யும் யா ராலும் ம றக்க முடி யா து.தற் பொ ழுது இவ ரின் அழ கான குடு ம்ப பு கை ப்ப டம் ஒன் று இ ணைய த்தில் வெளி யாகி உள் ளது.

இ தில் அவ ர் தன து கண வர் ம ற்றும் கு ழந்தை க ளுடன் கா ண ப்படுகி றார். இ ந்த அரிய புகை ப்ப டம் தற் போ து இணை ய த்தில் வெ ளி யாகி வைர லா கி வரு கிறது.இதோ சமு க இ ணை ய தள த்தில் வெ ளியா ன அழ கிய குடு ம்ப புகை ப்ப டத் தை நீங் களே பா ருங் க ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.