நடி கை திரி ஷாவின் திரு மண ம் நின்று ப்போ னதற்கு ந டிகர் தனு ஷு டன் ரக சிய உ றவி ல் இ ருப்ப தன் கா ரணம் தா ன் என தெரிவிக் கப்படுகி ன்றது .தமிழ் தி ரையுல கி ல் மட் டு மல்லாது தெ ன் னிந்திய சினி மா வி ல் முன் னணி நடி கை யாக இரு ப்ப வர் திரி ஷா.இவர் சூர் யா நடி ப்பில் வெ ளியா ன மௌ ன ம் பேசி யதே திரை ப்ப டத்தின் மூலம் கதாநா யகி யாக அறி மு கமாகி முன்ன ணி நடிக ர்களு க்கு ஜோடி யாக

நடி த்து தமிழ் சி னிமா வின் தவி ர்க்க முடி யாத நடி கை யாகி யுள்ளார்.இந்நி லையில், அண் மையில் மணி ரத்னம் இய க்கத் தில் வெளி யான பொன் னியின் செ ல்வன் திரை ப்பட த்தில் குந்த வையாக நடி த்து ரசிக ர்கள் மத்தி யி ல் தனக் கென மீண் டும் ஒரு அடை யாள த்தை உரு வாக்கி யுள்ளார்.பொ ன் னியின் செல் வன் திரை ப் பட த்தை தொ டர் ந்து ந டிகை தி ரிஷா கர்ஜ னை, ரா ங்கி மற் றும் சதுர ங்க வே ட்டை 2 போ ன்ற திரைப் படங்க ளில் நடி த்து முடி த்து ள்ளார்.

சினி மா வில் முத லிட த்தில் இரு ந்தா லும் தன து வா ழ்க் கையில் பல கா தல் தோல் விக ளைக் கண் டதால் இனி மேல் யா ரையு ம் கா தலிக் க மாட் டேன் என் று தன து தாயி டம் சத் திய ம் செ ய்து விட்டு மீ ண்டும் சி னி க் க ளத்தில் இற ங்கி விட் டார்.இந் நி லை யில், திரி ஷா வுக்கு கட ந்த சி ல ஆ ண்டு களு க்கு முன் தொ ழில திபர் வரு ண் மணி யன் எ ன்ப வரை திரு ம ணம் செய்ய விரு ந்தது ஆ னால் இரு வரும் தி டீரெ ன திரு ம ணம் வேண் டாம் என முடி வெடு த்த னர்.

அந் த நே ரத் தில் இவ ர்கள் திரு மண ம் நின் றது பல சர் ச் சை களை ஏற் படு த்தி யது. அப் போது நடி கர் தனுஷுக்கு ம், நடி கை தி ரிஷா விற்கு ஏற்ப ட்ட நெரு க்க மான உ றவு தா ன் தி ரிஷா – வரு ண் திரு மண ம் நின் று போன கார ணம் என் று தக வல் வெளி வந் தது.ஆ னால், இந் த விட ய த்தை மு ற்று முழு வது மாக ம றுத்தி ருந்தா ர் திரி ஷா, இ ந்த விட யத் தை திரி ஷா திரும ணம் செய் யவி ருந்த வரு ண் இத னை நம்ப வில் லை என கூறப் படு கிறது. இத னால் தான் இவ ர்க ளுடை ய திரும ணம் நின்று ப்போ னதாக தற் போது தக வல் கள் வெ ளி யாகி மிக வும் வை ர லாகி வரு கின் றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *