பிரபல முன்னணி நடிகையான ராதாவின் மகன் இவரா ?? இதோ முதன் முறையாக வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!!

80 மற் றும் 90க ளில் தமி ழ் சினி மா வில் கல க்கி ய நா யகிக ளி ல் ஒரு வர் நடி கை ரா தா. இ ந் த கால த்தில் முன் னணி நடிக ர்க ளாக இருந் த க ல் மற் றும் ரஜி னி உ டன் தொ டர் ந்து ஜோ டி சேர் ந் து நடித்து பிரபல நடி கை ஆக வலம் வந்தார். இவர் இய க்கு னர் பா ரதி ராஜா வின் ‘அ லைக ள் ஓய் வ தில் லை’ எ ன்ற ப டத் தி ன் மூல ம் த மிழி ல் அ றிமு க மா னார்.

இவர் தா ன் ந டி க்க வ ந்த 6ஆ ண்டு க ளில் 100 பட ங் க ளுக் கும் மேல் ந டித் தது ம ட் டும் அல் லா மல் பத் தா ண்டு களில் 162 படங் களு க்கு மே ல் நடி த்து சா தனை யும் புரிந் துள் ளார். இ தை தொடர் ந்து 1991ல் ராஜ சேக ரன் என்ப வர் எ ன்ற தொ ழில திப ரை தி ரும ண ம் செ ய் து கொ ண் டு மு ம்பை யில் செ ட்டில் ஆ கிவி ட்டார்.

நடி கை ரா தாவி ற்கு கா ர்த் திகா, துள சி, விக் னே ஷ் என இர ண் டு மக ள்க ளும் ஒ ரு மகனும் உள் ளனர்.மு தல் மக ள் கார் த்தி கா ஜீ வா உட ன் ‘கோ’ பட த்தி ல் நடி த்து பிர பல மானா ர். அத ன் பிற கு க தை தே ர் வி ல் சொ த ப்பி சி றந் த க தை களை தே ர் வு செ ய் யாமல் சி னி மா வி ல் இரு ந்து வி லகி னார்.

இவ ரை தொட ர்ந்து இ ளை ய மக ள் து ளசி 14 வ யதிலே யே மணி ரத் தினம் இ யக்கி ய ‘கடல்’ ப டத்தி ல் அ றிமு கமா னார் அ தன் பி றகு ஜீவா வு டன் ‘யான்’ ப டத் தில் நடி த் தார். இ ந்த பட மும் தோ ல்வி ய டை ந்ததா ல் சினி மா வில் ந டிப்ப தை நிறு த்தி வி ட்டு, படிக் க செ ன் று விட் டார். ஆனா ல் அவ ரு டைய ம கன் சினி மா வில் இது வரை கா ல் ப தி க்கவி ல் லை.

தற்பொழு து நடி கை ரா தா தன து மக னி ன் லே ட் டஸ்ட் புகை ப்ப டம் ஒன் றை த னது இ ணைய தள ப க் கத் தில் ப திவு செ ய் து ள்ளார். இந்த புகை ப்ப டம் தற் பொழு து வை ர லாகி வரு கிறது.

இதோ சமூக இணை யதள த்தில் வைர லா கும் வெ ளி யான அ ழகி ய பு கை ப்ப டம் ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *